Nya riktvärden för dricksvatten från egen brunn

Back to Maivab Blogg
Vattenglas. Foto: E. Akyurt, Unsplash

Nya riktvärden för dricksvatten från egen brunn


Den 13 juni 2024 publicerade Livsmedelsverket att de nyligen infört nya riktvärden för förekomsten av PFAS och giftiga metaller i dricksvatten från egna brunnar.

Dessa nya riktlinjer, som träder i kraft den 1 juli 2024, syftar till att skydda hälsan genom att begränsa mängden av skadliga ämnen i vattnet.

Begränsning av PFAS i dricksvatten

För första gången har Livsmedelsverket satt ett riktmärke för PFAS (per- och polyflourerade alkylsubstanser) i dricksvatten från privata brunnar. Det nya riktmärket är satt till 4 nanogram per liter för fyra vanliga PFAS-ämnen.

Sabina Litens Karlsson, toxikolog på Livsmedelsverket, förklarar vikten av dessa riktvärden:

”PFAS är syntetiska ämnen som kan ansamlas i kroppen över tid. Även om de inte är akut skadliga, kan långvarig exponering påverka immunförsvaret. Därför är det viktigt att begränsa vårt intag av PFAS.”

För att säkerställa att dricksvattnet inte överskrider dessa värden rekommenderas brunnsägare att regelbundet testa sitt vatten. Särskilt viktigt är detta i områden där förorening med PFAS misstänks. Kommuner och länsstyrelser kan bistå med information om lokala förhållanden. Livsmedelsverket råder att vattenprover tas minst vart tredje år, eller årligen om små barn använder vattnet.

Sänkta riktvärden för arsenik, bly och kadmium

Utöver det nya riktvärdet för PFAS har Livsmedelsverket även sänkt riktvärdena för tre andra giftiga ämnen: arsenik, bly och kadmium. Dessa ämnen kan vara skadliga för hälsan på olika sätt och förekommer både naturligt i vissa bergarter och genom industriutsläpp.

De nya riktvärdena

    • Arsenik (As) | 5 mikrogram per liter (tidigare 10 mg/l)
    • Bly (Pb) | 5 mikrogram per liter (tidigare 10 mg/l)
    • Kadmium (Cd) | 0,5 mikrogram per liter (tidigare 5 mg/l)

Enligt Sabina Litens Karlsson får vi i oss arsenik, bly och kadmium även genom maten, vilket gör det extra viktigt att hålla nivåerna i dricksvattnet så låga som möjligt. Bly kan också finnas i äldre vattenledningar och kranar. Sedan 2022 ingår arsenik, bly och kadmium i den grundläggande vattenanalysen för egna brunnar, vilket innebär att dessa ämnen regelbundet övervakas.

Ansvar och åtgärder

Ungefär två miljoner människor i Sverige får sitt dricksvatten helt eller delvis från egen brunn. De som h ar enskilt vatten ansvarar själva för vattenkvaliteten. Livsmedelsverkets riktvärden fungerar som vägledning för att avgöra vattnets kvalitet. Dessa riktvärden träder i kraft den 1 juli 2024 och är inte juridiskt bindande som gränsvärden för kommunalt dricksvatten.

För att minska halterna av oönskade ämnen i dricksvatten kan olika åtgärder behövas. Ibland kan det räcka med att täta brunnslocket, men ibland krävs avancerad rening. För mer information och detaljerade råd rekommenderas att besöka Livsmedelsverkets hemsida eller kontakta lokala myndigheter.

Back to Maivab Blogg