FAQ | Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar

Här samlar vi regelbundet på de vanligaste frågorna som kommer in till oss via samtal, e-post eller chatten. Har du en fråga? Sök här eller kontakta oss.

Allmänna frågor

Vi erbjuder flera möjligheter till att lämna in prover till oss.

 1. I vår reception där du får ett personligt bemötande och rådgivning. 
 2. I vår markbrevlåda vid infarten till fastigheten.
 3. Skicka som företagspost eller med budfirma.

Våra öppettider är måndag-fredag 07.00-16.30.

Orderblanketter »

Miljöanalyser i Väst AB
Stålverksgatan 5
417 07 Göteborg

Notera gärna ”Miljöprov” på kuvertet – vi öppnar dessa kuvert i dragskåp för vår säkerhet.

Absolut! Vi finns här för alla som är i behov av våra tjänster. Kontakta oss, så hjälper vi dig.

Asbest

Vi erbjuder flera analystider och priserna beror på hur snabbt svar du önskar. Ring oss på 031-83 29 00 så berättar vi mer.

Nej, det är inte alltid asbest förekommer i svartlim.

Vad man bör tänka på är att asbestfibrer kan finnas fläckvis i limmet under en matta, det är därför bra om man kan ta prov på fler ställen. Vid felaktig borttagning av matta och svartlim, vid slipning och dammsugning, kan asbestfibrer frigöras och utgör en hälsorisk. 

En asbestanalys visar om det förekommer eller inte. Lämna in en hel kakelplatta eller en bit där fog och fix finns kvar, så hjälper vi dig med analys.

Asbest kan förekomma på många ställen i ett hus och i många olika material. Besök vår sida var-finns-asbest.se för mer information.

Dammprov kan vara löst material i en påse eller så använder man tejp för att provta damm.

Tänk på att inte använda silvertejp, vilket är svåranalyserat (klistret är starkt, tejpen reflekterar i mikroskopet, damm/material kan oftast ha samma färg som själva tejpen). Använd i stället kontorstejp och provta enligt instruktion på sidan Dammprov.

Nej, vi utför inte provtagning.

Som en del av vårt uppdrag att tillhandahålla opartiska analyser och tjänster, specialiserar vi oss på andra områden. För att säkerställa fullständig opartiskhet och objektivitet i vårt arbete rekommenderar vi att du kontaktar en kvalificerad och specialiserad leverantör för provtagningen. Deras erfarenhet och expertis på området kommer att säkerställa att du får noggranna och tillförlitliga resultat för att möta dina behov och krav.

Asbestfibrer är ytterst små och lätta. Om de frigörs från ett material kan de finnas i luften under flera dygn innan de lägger sig på någon yta. De kan virvla upp igen om luften cirkulerar, när man öppnar dörrar eller fönster.

Vi har flertalet pumpar för provtagning av luft. Det kan periodvis vara hög efterfrågan, så för att säkerställa att det finns pumpar tillgängliga så är det alltid säkrast att boka dessa. Ring oss på 031-83 29 00. 
Mer information finns på sidan Luftprov.

Det främsta sättet att bli av med asbest är genom sanering. Att vädra och tvätta rent ytor är ingen garanti för att utrymmet är rent från asbest. Med tanke på att fibrerna kan finnas i luften i flera dygn, så kan de sätta sig i kläder och möbler och kan utgöra en risk på lång sikt.

På 1960-talet gjordes en studie som visade att sju familjemedlemmar till asbestarbetare insjuknat i mesoteliom. Slutsatsen var att dessa personer hade tvättat arbetarnas kläder och fått i sig de farliga fibrerna.

 1. Asbestfibrer kan bli luftburna när man hanterar kläderna.
 2. Asbest kan finnas kvar i maskinen efter kört program och kontaminera följande tvättar.
 3. Det finns ingen garanti att kläderna blir helt rena från asbest eller tvätt.

Bisfenoler

Bisfenol A har i djurförsök visat sig vara reproduktionsstörande och hormonstörande. Foster som får i sig ämnet kan få underutvecklad hjärna och könsorgan, sämre immunsystem, beteendestörning, ökad risk för cancer, fetma, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar. Det saknas kunskap om BPA och andra bifenoler som används i större utsträckning i takt med att BPA begränsas allt mer.

Bisfenol AF, BPAF, är skadligt för reproduktionen.

Bisfenol A, även kallat BPA, finns i polykarbonatplast och epoxi. Det är en av de vanligaste plastkemikalierna i världen och används ofta vid relining av vattenledningsrör.

Som polykarbonatplast finns BPA i plastflaskor tillverkade i hårdare material. Som epoxiplast finns det i flera material, som golvmaterial, lim och färg. Se vår lista på sidan Bisfenoler under ”Var finns BPA?”

Bly (Pb)

Blyvitt är en benämning på det vita pigmentet som används i färg. Den har en väldigt god täckförmåga och har varit mycket vanlig i byggnads- och konstmåleri, men på grund av dess stora giftighet har den en begränsad användning. Blyvitt har i Sverige förbjudits för användning inomhus när framställningen av zinkvitt började år 1860. 

På äldre byggnader kan blyvitt förekomma, ibland övermålad. Om man önskar analysera färgflagor, se till att samtliga lager färg kommer med vid provtagningen. Se mer under frågan ”Hur tar jag prov på färg?”

Bly, med den kemiska beteckningen Pb, är en så kallad tungmetall som är giftig. Redan vid mycket låga doser kan bly orsaka skador på nervsystemet. Foster, barn och unga är extra känsliga och kan få bestående men. Små barn stoppar gärna föremål i munnen, då jord och damm kan vara en källa för exponering. Man kan få blodförgiftning och risken ökar att få högt blodtryck, skador på hjärt-kärlsystemet och kronisk njursjukdom.

Symtom kan vara dålig aptit, kräkningar, dålig aptit, trötthet, sämre humör och huvudvärk. Vid långvarig exponering kan nervsystemet skadas, man får sämre reaktionsförmåga, fortplantningsförmåga och minnet påverkas. Vid blyförgiftning är sömnlöshet, metallsmak i munnen och ont i magen ytterligare symtom.

Ett onormalt högt blyintag kan bero på förtäring av dryck eller föda som har förvarats i keramik som är blyglaserad. Om man äter viltkött med blyhagel eller dricker vatten från äldre vattenledningar utomlands riskerar man att drabbas. Dricksvatten från enskilda brunnar kan innehålla högre blyhalt och bör kontrolleras regelbundet, speciellt om man har småbarn i hushållet.

Bly förekommer i många olika material, se en lista på sidan Bly.

Fogar kan innehålla asbest och PCB. En övermålad fog kan även innehålla bly.

Provtagning
Tag 4-5 cm fog och, om möjlighet finns, slå in den i en bit aluminiumfolie. Lägg den i en tät påse och lämna in den till oss för analys. Det går även bra att skicka per post, se under ”Allmänna frågor” längre upp på sidan.

Ja, vi ombesörjer analys av blymönja.

Provtagning
Se till att få med alla lager färg och lägg i dubbla täta påsar.
Lämna eller skicka in provet till oss för analys, se mer under ”Allmänna frågor” längre upp på sidan.

Blymönja, även kallat blyrött och mönjerött, bildar tillsammans med linolja en mycket effektiv rostskyddsfärg till underredsbehandling av båtar och på järnkonstruktioner. Det är i dag en förbjuden produkt på grund av bly som är hälsofarligt. Sedan mitten av 1800-talet har man använt detta för att skydda nyuppförda konstruktioner av gjutjärn och smidesjärn mot rost och fram till 1960-talet.

Under medeltiden användes blymönja flitigt i handskrifter vid illuminering av anfanger och dekorativa ramar, med mera. I medeltida svenska kyrkor användes blymönja för att måla starkt orangeröda färger, vilka (tyvärr) har blivit gråsvarta på grund av en kemisk reaktion av pigmentet.

Ja, vi hjälper dig att analysera båtbottenfärg.

Prov som avser färgflagor provtas på följande sätt:

 1. Engångshandskar
 2. Skrapa loss färgflagor ner i en blixtlåspåse/zippåse. Samtliga färglager skall vara representerade, försök få med så lite trämaterial som möjligt.
 3. Antal: 4-5 st i storleken 1×2 cm.
 4. Om prover skall tas från flera ställen (olika färger), torka då av kniven med en fuktig trasa mellan varje provtagning.
 5. Märk upp provpåsen/-påsarna.
 6. Lämna in eller skicka materialet till oss för analys. Läs mer under ”Allmänna frågor” längre upp på sidan.

Freoner (CFC)

Freon är ett handelsnamn på ett köldmedium som har använts i bland annat kyl- och frysanläggningar. Det förekommer även som blåsmedel i isolermaterial och som lösningsmedel och drivgas i sprayburkar. Läs mer på sidan Freoner (CFC) »

Ftalater

Ftalater [ef’talater], eller ftalatestrar, är en grupp kemiska ämnen som används som mjukgörare i plast och gummi. De förekommer överallt på jorden i låga halter, så människor exponeras för ftalater på olika sätt – genom luften, födan, dricksvattnet och genom hudkontakt. 

Ftalater kan finnas i PVC-tapeter, golvmaterial, kablar och leksaker. De har även påträffats i damm i bostäder.

Se en lista på var ftalater kan finnas på sidan Ftalater »

Impregneringsmedel

Förr, när man tryckimpregnerade trä, var klorfenoler ett ämne som användes för att skydda materialet och som blånadsskydd. Fukt och mikroorganismer omvandlar klorfenolerna till kloranisoler. 

Mögel och kloranisoler kan för den som inte kan känna skillnaden lukta likadant. Kloranisoler har en mer kemisk lukt, de är starkt luktsmittande och kan spridas i boendemiljön från krypgrund eller platta på mark. Lukten sätter sig i textilier, möbler och andra material.

I början av 1900-talet kom olika typer av träskyddsmedel att användas i hus. Man använde varianter av klorfenol, så som pentaklorfenol. Biprodukter framställdes vid tillverkning av klorfenoler. Samtliga klassas som högtoxiska där de är miljö- och hälsofarliga. Trots att det är mycket giftigt kan bakterier och mögel frodas och omvandla klorfenolet till kloranisol, som blir lättflyktigt och luktande.

Kreosot innehåller flera PAH-föreningar som är cancerframkallande. Djurförsök visar uppkomst av cancer i huden och i lungor. Får man kreosot på huden kan man få hudrodnad, blåsor, sår och klåda. Medlet kan även framkalla allergier. De personer som utsätts för kreosotångor, från exempelvis arbete på stolpar som är behandlade, får lättare brännskador i ansiktet och på halsen, detta på grund av att ångorna gör huden känsligare för ultraviolett strålning.

Kreosotimpregnerat trä kan förekomma i byggnader som är uppförda och renoverade innan 1980-talet. På grund av dess lukt och risken för höga halter i luften bör man förbättra ventilationen eller byta ut virket om det är möjligt.

För att se en lista på var kreosot kan förekomma, se sidan Impregneringsmedel »

CCA-impregnerat virke är en benämning på sammansättningen av det träskyddsmedel som använts där främst koppar (Cu), krom (Cr) och arsenik (As) frramträder.

Krom (Cr)

Vid tillverkning av cement oxiderar en viss del av de trevärdiga kromet och blir sexvärt. Krom 6 i byggnadsmaterial kan utlakas till  omgivningen, vilket påverkar den negativt.

Sedan 1980 har det i Sverige av arbetsmiljöskäl ställts krav på att halten vattenlösligt sexvärt krom inte får överstiga 2 ppm i cement. År 2003 fastställdes samma krav på all marknadsförd cement inom EU.

Exponering av för höga halter krom 6 kan ge svåra hälsoproblem. Läs mer om hälsoriskerna på sidan Krom 6 »

Vår provtagningsutrustning i form av pumpar är väldigt enkla att hantera och vi visar hur de ska hanteras vid upphämtning.

De lämnas uppladdade och kalibrerade för det ämne som du vill analysera. De stänger av sig själva efter att den förprogrammerade tiden har löpt ut. Vi är behjälpliga med analys avseende asbest, krom 6 (sexvärt krom), kvartsdamm (stendamm, respirabelt damm), mögel och PAH.

Krom är ett metalliskt grundämne som används i stål för att göra stålet hårt eller rostfritt, i billack, vid garvning av läder, med mera.

I mineralform har krom använts som färgpigment sedan 1700-talet. Tungmetallen krom används i kromoxidgrönt färgpigment, men det anses inte ha någon negativ påverkan på miljön på grund av dess stabila kemiska förening.

Kvartsdamm

Kvarts är en mineral och är en vanlig beståndsdel i jordskorpan och finns i många olika material, inklusive sand och olika typer av stenar. Det förekommer i bergarter som granit, sandsten, gnejs och skiffer.

Kvarts i sig självt är inte generellt betraktat som hälsofarligt i sin naturliga form. Däremot kan det uppstå hälsofrågor när man arbetar med kvarts i industriella processer som innehåller kvartsdamm.

Vår provtagningsutrustning i form av pumpar är väldigt enkla att hantera och vi visar hur de ska hanteras vid upphämtning.

De lämnas uppladdade och kalibrerade för det ämne som du vill analysera. De stänger av sig själva efter att den förprogrammerade tiden har löpt ut. Kontakta oss för rådgivning och bokning av luftpump på telefon 031-83 29 00.

Att andas in kvartshaltigt stendamm kan orsaka inflammationer, ärrbildningar, lungcancer, silikos (stendammslunga) och KOL.

Luftanalys

Benämningen ”inhalerbart damm” avser allt damm som man andas in. Dammpartiklarna deponeras i övre och nedre luftvägarna, näsa, svalg och lungor. Inhalerbart damm ökar risken för att drabbas av bland annat KOL och olika typer av cancer.

Vår provtagningsutrustning i form av pumpar är väldigt enkla att hantera och vi visar hur de ska hanteras vid upphämtning.

De lämnas uppladdade och kalibrerade för det ämne som du vill analysera. De stänger av sig själva efter att den förprogrammerade tiden har löpt ut. Vi är behjälpliga med analys avseende asbest, krom 6 (sexvärt krom), kvartsdamm (stendamm, respirabelt damm), mögel och PAH.

Våra luftpumpar kalibreras beroende på vilket ämne du önskar kontrollera. Ring och rådfråga oss om du önskar provta för flera ämnen.

Vi hjälper dig med analys av asbest, krom 6, kvartsdamm/stendamm/respirabelt damm, mögel och PAH.

Markprover

Provtagning
I vissa fall behöver man ta flera prov från ett område, beroende på områdets storlek. Provtagningen ska utföras representativt för ett korrekt analysresultat.

Rådgivning
Kontakta vår kemist, Sandra Johansson, på telefon 0707-50 74 61 eller via mejl, sandra@miljoanalyser.se.

Förorenad mark kan vara stora områden eller avse jordmassor några meter ut från en fasad. Miljöfarliga och hälsofarliga ämnen lakas ut från material (exempelvis PCB från fasadfogar) och utsläpp, spill och olyckor vid industriell verksamhet. Vi analyserar exempelvis asfalt, jord, sediment, slam och vatten från förorenade områden.

Det finns olika benämningar som utgår från Naturvårdsverkets riktvärden. Dessa riktvärden innebär inte att det är ett fastställt gränsvärde/åtgärdsmål, utan ska ses som ett (av flera) hjälpmedel för att kunna bedöma om en påvisad markförorening kan utgöra en risk för hälsa och miljö. 

I analysrapporten finns Naturvårdsverkets riktvärden, vilket ger information om vilka risker en förorening kan innebära.

 • KM | Känslig markanvändning (exempelvis lekplatser, bostadsområden)
 • MKM | Mindre känslig markanvändning (exempelvis kontors- och industriområden)

Metaller

Tungmetaller förekommer naturligt i miljön – i berggrunden, jorden, grundvattnet och vattendrag. De metaller man oftast pratar om är arsenik, bly, kadmium och kvicksilver. Metallerna är bland annat cancerframkallande, de skadar organen och kan ge störningar vid hjärnans utveckling.

 • Kadmium | Kadmium tas främst upp i kroppen genom födan och lagras i lever och njurar. Det tar lång tid för kroppen att göra sig av med kadmium och om intaget är större än vad kroppen kan binda får man problem i form av njurskador och deformationer av skelettet.
 • Mangan | För stora doser av mangan är neurotoxiskt, det vill säga giftigt, och kan ge upphov till symtom som minner om Parkinsons. Svetsare och andra som har andats in mangan har visat sådana symtom. Mangan kan ge en ökad risk för depression, sömnlöshet, huvudvärk, irritabilitet och huvudvärk.
 • Nickel | För stora koncentrationer av nickel är giftigt och kan orsaka allergi.
 • Zink | För stora intag av zink kan leda till trötthet, ataxi (neurologiskt tillstånd), kopparbrist och zinkförgiftning. Även brist på zink kan ge kroppsliga besvär.

Kvicksilver (Hg) är det enda metalliska grundämnet som är flytande vid rumstemperatur. Det har en silveraktig färg och är känt för sin höga densitet.

Kvicksilver är mycket giftigt för människor och andra organismer. Ångor och ånga från kvicksilver är farliga att inandas och det kan orsaka allvarliga hälsoproblem, som skador på nervsystemet, immunsystemet, skador på hjärna och njurar. Hudkontakt med kvicksilver kan vara allergiframkallande.

Trots dess giftighet används kvicksilver i olika tillämpningar. Kvicksilverånga används också i vissa belysningsmetoder, även om dessa användningsområden minskar på grund av hälsorisker.

Utsläpp av kvicksilver i miljön är ett allvarligt miljöproblem. Kvicksilver förekommer naturligt i små mängder, men mänskliga aktiviteter som gruvdrift och förbränning av kol och avfall kan öka nivåerna av kvicksilver i miljön, vilket kan påverka vattenlevande organismer och skada ekosystem.

Man beräknar att det finns mer än 7 ton komponenter i byggnader som innehåller kvicksilver. Det är viktigt att vara medveten om och vidta försiktighet om man misstänker att det kan finnas kvicksilver i en byggnad, särskilt om det finns risk för exponering. I många fall kan professionella experter behöva konsulteras för att säkerställa säker hantering och bortskaffande.

Kvicksilver förekommer i elektriska installationer, i värme- och ventilationssystem och pannrum. Exempel är mätinstrument, strömbrytare, ringklockor, larmutrustning, kondensatorer, barometrar och termometrar. Det förekommer även i golvbrunnar, vattenlås, avloppsledningar och hos tandläkarmottagningar.

I äldre byggnader kan gamla armaturer finnas kvar, så kallade kvicksilverånglampor och natriumkvicksilverlampor. I historiska byggnader och monument bör man hantera historiska konstverk, speglar, dekorationer och målningar med försiktighet vid renovering eller annan hantering, då dessa kan innehålla kvicksilver.

På sidan Metaller finns en lista på vart bland annat arsenik, bly och kvicksilver kan förekomma.

Mögel

 • Provmaterial läggs i separata papperspåsar/kuvert. Plast skall undvikas om möjligt.
 • Storlek på provet bör vara 20×50 mm och sammanhängande.
 • Om indikationer på missfärgningar eller fuktfläckar exempelvis saknas, tas provet där fukthalten är/har varit som högst.
 • Materialet som provtas bör i första hand vara av organiskt ursprung (trä, träbaserade produkter, pappmaterial och liknande). Färgflagor, betong, puts och isolering kan också analyseras.
 • Vid rötsvampsanalys plocka hela, eller del av svampen tillsammans med en bit av underlaget som svampen växer på. Om mycel och fruktkropp saknas ska prov tas där veden är angripen, eftersom rötsvampen kan finnas inuti den nedbrutna veden.

Äkta hussvamp, Serpula lacrymans, är en typ av tränedbrytande svamp som kan orsaka allvarliga skador på trästrukturer i byggnader och hem. Den är en av de mest destruktiva svamparna och förekommer vanligtvis i fuktiga miljöer och kan därför bli ett problem i byggnader där det finns vattenläckage, fuktproblem eller dålig ventilation. 

Typiska tecken på äkta hussvamp inkluderar en karakteristisk och obehaglig lukt som påminner om ruttnande trä, fruktkropparna är platta och har ofta en vågig eller ormbunkeliknande form. Svampens mycelium är oftast vitt, medan fuktkropparna kan vara olika nyanser av brunt, från ljusbrun till mörkbrun.

Rötsvampar är en grupp av mikroorganismer, vanligtvis svampar och mögel, som angriper trä och andra organiska material genom att bryta ner cellulosa och lignin. Dessa svampar kan orsaka allvarliga skador på trästrukturer och byggnadsmaterial. Två huvudtyper av rötsvampar är vit rötsvamp och brun rötsvamp.

Rötsvampar trivs i fuktiga miljöer och särskilt bra i trä som är fuktigt och kan vara destruktiva och kräva snabb åtgärd för att förhindra omfattande skador på byggnader och strukturer.

Beroende på vilken typ av mögel som påträffas är hälsoeffekterna olika. Vissa framkallar allergier, astma, infektion i naglar och hud, påverkar immunförsvaret negativt och lungblödning.

De fem sorterna man pratar om heter:

 • cladosporium, även benämnd ”svarta prickar.” Detta är den vanligaste arten, både inomhus som utomhus i Sverige. Den kan framkalla allergier, astma, infektion i naglar och hud.
 • stachybostrys är en mögelart som påverkar immunförsvaret negativt, irriterar huden och luftvägarna, framkallar allergier, astma, trötthet och även lungblödning.
 • aspergillys har 185 underarter varav 20 av dessa utsöndrar gifter som är skadliga för människor. Den kan ge hälsoskadliga effekter på immunförsvaret och inre organ som lungor.
 • penicillium kan orsaka allergier och astma. Som namnet antyder så är det denna svamp som används vid framställning av penicillin och ost.
 • fusarium kan i vissa fall orsaka skador på både människor och djur. Den delas i regel in under benämningarna rödmögel och slemmögel, beroende på dess färg.

Svartmögel har oftast en doft som unken källare. Det har ofta en rund form med små svarta prickar.

I vissa fall (beroende på omfattning och typ av sporer) kan man tvätta bort möglet. Oftast är angreppet allvarligt och behöver saneras. En professionell saneringsfirma har rätt erfarenhet och utrustning.

Aspergillus
En vanlig mögelsvamp som finns överallt i miljön. Den kan orsaka allergiska reaktioner hos känsliga individer och kan även leda till lunginfektioner hos personer med nedsatt immunförsvar.

Aspergillus versicolor
Detta är en specifik art inom släktet Aspergillus. Den är vanligtvis associerad med mögel i inomhusmiljöer, särskilt i byggnader med fuktproblem. Aspergillus versicolor kan producera mykotoxiner som kan vara skadliga för människor och kan orsaka allergiska reaktioner samt vara toxiska för inandning.

Paecilomyces
Även om den är mindre vanlig än Aspergillus och Penicillium, kan vissa arter av Paecilomyces orsaka infektioner hos människor, särskilt hos personer med försvagat immunförsvar.

Penicillium
Denna svamp är känd för att producera olika typer av penicillin-antibiotika. Den finns ofta i jord, komposter och möglig mat. Vissa arter av Penicillium kan också orsaka allergiska reaktioner.

Stachybotrys chartarum
Ibland kallad ”svart mögel” eller ”toxisk mögel,” är Stachybotrys chartarum känd för att producera mykotoxiner. Det är vanligtvis associerat med fuktiga områden i byggnader, särskilt efter vattenskador. Exponering för detta mögel kan vara skadligt för människors hälsa och har kopplats till olika hälsoproblem, inklusive andningsproblem och allergiska reaktioner.

Streptomyces
Streptomyces är faktiskt en släkt av bakterier, inte svampar. De är kända för sin förmåga att producera en mängd olika antibiotika och andra biologiskt aktiva föreningar. De finns naturligt i jorden och är viktiga för nedbrytning av organiskt material. Vissa arter av Streptomyces kan användas för att producera läkemedel, medan andra kan orsaka lukt- eller smakproblem i livsmedel om de växer där.

Mykotoxiner är giftiga kemiska föreningar som produceras av vissa mögelsvampar. Dessa föreningar kan bildas under tillväxt av mögelsvampar på organiskt material, såsom livsmedel, foder och byggnadsmaterial. Mykotoxiner är ett naturligt försvar för mögelsvampar och kan vara skadliga för människor och djur om de konsumeras eller inandas i tillräckligt höga koncentrationer.

Hälsorisker
Mykotoxiner kan orsaka en rad olika hälsoproblem, beroende på typen av mykotoxin och exponeringsnivåerna. Vanliga effekter inkluderar allergiska reaktioner, irritationsreaktioner, toxiska effekter på levern och njurarna, samt cancerframkallande effekter hos människor och djur. Exponering för mykotoxiner kan ske genom att äta kontaminerade livsmedel, andas in mögeldamm eller genom kontakt med föremål som har blivit kontaminerade av mögel.

Det är viktigt att hantera och förebygga mögelväxt för att minska risken för exponering för mykotoxiner och därigenom minska risken för hälsoproblem. 

PAH och HA-oljor

PAH är en förkortning för polycykliska aromatiska kolväten. Det är en grupp kemikalier som innehåller flera aromatiska ringar och är sammansatta av kol och väte. PAH bildas ofta vid ofullständig förbränning av organiskt material, som trä, kol, olja eller gas.

Dessa föreningar kan förekomma naturligt i miljön, men de är också resultatet av mänsklig aktivitet, särskilt förbränning av fossila bränslen och industriell processning. PAH finns ofta i luften, jord och vatten, och de kan också bildas vid matlagning av livsmedel, särskilt vid grillning eller rökning av mat.

En del PAH är kända för att vara potentiellt skadliga för människors hälsa eftersom de har visat sig vara cancerframkallande. Exponering för PAH kan ske genom inandning av förorenad luft, intag av kontaminerad mat eller vatten eller genom hudkontakt med förorenad jord. Därför övervakas och regleras PAH i många länder för att minska risken för exponering och dess potentiella hälsorisker.

Kemikalieinspektionen har uppgett att PAH är den största grupp av cancerogena ämnen som vi känner till. Man anser att enskilda PAH-substanser har lägre risk för cancer än sammansatta PAH-blandningar, som träkolstjära. Vid exponering av för höga halter och under lång tid kan immunsystemet, njurarna och levern få skador. Hormonsystemet kan också påverkas.

HA-oljor, eller högaromatiska oljor refererar vanligtvis till oljeprodukter som är rika på aromatiska föreningar, det vill säga kemiska föreningar som innehåller så kallade aromatiska ringar, såsom bensenringar. Inom petrokemisk industri används termen ofta för att beskriva oljeprodukter med hög koncentration av aromatiska kolväten. Dessa oljor kan användas som råmaterial för tillverkning av olika kemikalier och material, inklusive plast och syntetiska fibrer. HA-oljor, som även kallas DAE (destillerade aromatiska extraktoljor) är cancerogena.

PCB och klorparaffiner

 1. Använd en ren kniv vid provtagning.
  Rengör kniven mellan varje provtagning för att undvika kontaminering mellan proverna.
 2. För analys av PCB och klorparaffiner behövs 3-5 cm fogmassa.
  För analys även av asbest och bly behövs totalt 6-7 cm fogmassa.
 3. Lägg proverna i täta påsar och lämna in till oss för analys.
 4. Beställningsblankett »

PCB är en förkortning för polyklorerade bifenyler, ett samlingsnamn för svårnedbrytbara och giftiga organiska föreningar, som har skadliga effekter på människor och djur. Det är svårnedbrytbart och fettlösligt, vilket betyder att det ansamlas i kroppens fettvävnad. PCB är cancerframkallande.

Det började användas så tidigt som på 1920-talet som isolervätska i elektroniska komponenter. På 1930-talet började industrin använda PCB i stor skala, som i byggmaterial.

Här följer en lista med lite historik om PCB. 

 • 1930 | Under detta årtionde började PCB framställas och användas.
 • 1965 | Miljonprogrammet kom igång och PCB användes i olika byggmaterial och produkter.
 • 1972 | Sverige förbjöd användningen av PCB i annat än slutna system.
 • 1978 | Sverige förbjöd användningen av PCB i nya produkter.
 • 1995 | Skärpta krav där användningen av olika produkter med PCB förbjöds.
 • 2007 | En PCB-förordning (2007:19) upprättas med regler för hur arbetet med att ta bort PCB i byggnader ska gå till.
 • 2014 | Den 30 juni ska etapp 1 vara avklarad med PCB-sanering av byggnader uppförda/renoverade 1956-1969.
 • 2016 | Den 30 juni ska etapp 2 vara avklarad med PCB-sanering av industribyggnader uppförda/renoverade 1956-1973; byggnader som uppfördes/renoverades 1970-1973; eller om massan har använts inomhus.
 • 2020 | Förordning om ändring i förordningen (2007:19) om PCB bland annat, kungjordes.

Klorparaffiner är en grupp kemikalier som består av paraffin (kolväten med enkelbindningar mellan kolatomerna) där några av väteatomerna har ersatts av kolatomer. Dessa föreningar är en typ av klorerade kolväten och finns i olika former beroende på längden av paraffinkedjorna och graden av klorering.

Det finns tre huvudtyper: Kortkedjiga, medelkedjiga och långkedjiga klorparaffiner, där de två förstnämnda anses vara de farligaste ur miljö- och hälsosynpunkt.

PFAS

PFAS står för ”per- och polyfluorerade alkylsubstanser.” Det är en grupp kemikalier som innehåller långa kedjor av kolatomer med fluoratomer bundna till dem. Dessa kemikalier är kända för sina unika egenskaper, inklusive vatten- och fettavstötning samt termisk och kemisk stabilitet.

PFAS används i en mängd olika industriella och konsumtionsprodukter på grund av sina vatten- och smutsavvisande egenskaper. De har till exempel använts i brandsläckningskum, impregneringsmedel för textilier, non stick-beläggningar på kokkärl och mycket mer.

En oro med PFAS är deras potentiella negativa påverkan på miljön och hälsan. Vissa PFAS är resistenta i miljön och bryts inte ner lätt. De kan ackumuleras i organismer och har kopplats till olika hälsoproblem hos människor, inklusive påverkan på immunsystemet och andra potentiella hälsoeffekter.

 • Ämnena kan läcka ut från material och produkter till inomhusluften, vilka lagras i kroppen.
 • Damm
 • Produkter som innehåller PFAS
 • Fisk från förorenade sjöar
 • Matlagning med teflon och non stick-beläggning
 • Dricksvatten och livsmedel med PFAS
 • Användning av hudvårdsprodukter och smink med PFAS

Nej, det går inte att koka bort PFAS-ämnen i vatten. 

När det gäller filtrering så har Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) forskat fram en metod som visat en förbättrad rening av PFAS i dricksvatten. De kombinerade en så kallad nano-filtrering med ytterligare filtrering.

Nej, det bör undvikas. En svensk studie gjord vid Stockholms Universitet visar att dagens regnvatten, nästan överallt på jorden, innehåller höga nivåer av PFAS-ämnen.

PFAS-ämnena har olika egenskaper och för brandskum/släckskum är det viktigt med en filmbildande förmåga. Skummet kallas för AFFF vilket står för ”Aqeuous Film Forming Foam.”

Föroreningar i form av PFAS har i flera fall nått grundvatten och ytvattentäkter, vilket har resulterat i stängning av brunnar och vattenverk.

PVC-plast

PVC står för polyvinylklorid och det är en av de mest använda plasttyperna i världen. PVC är en termoplastisk polymer, vilket innebär att den kan smältas och omvandlas vid upprepade tillfällen när den värms upp. Det är känt för sin mångsidighet och används i olika applikationer inom byggindustrin, hälsovård, elektronik, fordon och mycket mer. Inom byggnadsindustrin används det vid tillverkning av rör, rännor, fönsterprofiler, golvbeläggningar och mycket mer.

Trots dess många fördelar har PVC också varit föremål för diskussion på grund av miljö- och hälsokontroverser, särskilt under dess produktion och avfallshantering. Dessutom innehåller PVC-kompositionen klor, vilket kan generera klorerade biprodukter under vissa förhållanden.

Vinylklorid, som är huvudämnet i PVC, är klassificerat som cancerframkallande och kan påverka nervsystemet.

I fasta prov analyseras 10 stycken metaller.

 • Arsenik (As)
 • Barium (Ba)
 • Bly (Pb)
 • Kadmium (Cd)
 • Kobolt (Co)
 • Koppar (Cu)
 • Krom (Cr)
 • Nickel (Ni)
 • Vanadin (V)
 • Zink (Zn)
 • Kvicksilver (Hg) | Tillval

Radon

Radon är en ädelgas som övergår till luftfas när man spolar vatten i kranen eller duschen. Radonhalten i inomhusluften påverkas och kan visa på en ökning.

Nej, man använder sig av radondosor som man placerar på lämplig plats i hemmet under en viss tid. Dessa skickas sedan i retur till oss för analys.

Beställ radondosor två veckor innan planerad utsättning. På grund av bäst före-datum beställer vi hem önskat antal i samband med att vi erhåller en kundbeställning. 

Radonmätning bör utföras under eldningssäsongen, mellan den 1 oktober till 31 mars.

Korttidsmätning | 10 dygn – ger ett rådgivande resultat
Långtidsmätning | 2-3 månader – ger ett årsmedelvärde

Markradon är strålning från marken vilket har sitt ursprung i sönderfallen av kalium, uran och torium, vilka är grundämnen som förekommer naturligt.

Blåbetong har en struktur som en stelnad tvättsvamp och har fått sin färg av bränd skiffer. Materialet avger gammastrålning och när uranet sönderfaller avges radioaktiv radongas. Blåbetong klassas inte som farligt avfall.

Alunskifferbaserad lättbetong slutade tillverkas 1975 men materialet har använts fram till 1985. Företaget Yxhult tillverkade blåbetong under varumärket Ytong, ett namn som med tiden även benämnde vanlig lättbetong.

 • Radonavskiljare | I radonavskiljare blandas finfördelat vatten med luft, där atmosfärtryck gör att radonet avgår till luften via diffusion.
 • Omvänd osmos | Vattnet passerar genom ett membran som släpper genom vattenmolekylerna. Radon och radondotteratomerna fastnar däremot eftersom de är större än vattenmolekylerna.
 • Kolfilter | Ett kolfilter innehåller aktivt kol som adsorberar radonet när vattnet passerar. Om radonhalten överstiger 2 000 Bq/liter är metoden inte lämplig eftersom radium och radondöttrar fastnar på  kolet och det finns risk att filtret avger gammastrålning.
 • Lagring av vatten | Sönderfallet sker naturligt vid lagring av vatten i två tankar, vilka används växelvis. Ett problem som kan uppstå vid denna hantering är tillväxt av bakterier och andra kvalitetsproblem. Ett alternativ är att överföra vatten från en borrad brunn till en grävd brunn eller överföra det till en grusbädd i jorden (infiltration).

Vatten

Livsmedelsverket rekommenderar att man analyserar vattnet vart tredje år. Det finns orsaker som gör att man bör kontrollera det oftare än så, exempelvis att du har haft problem med vattnet och om det finns barn i hushållet (som är känsligare för höga halter av metaller, bland annat).

Vi utför provtagning av vatten på fartyg och fordonstvättar. Kontakta oss på 031-83 29 00 för att boka en tid. 

Provtagning av dricksvatten som tas från enskilda dricksvattenanläggningar (grävd/borrad brunn) är inget vi utför. Vi tillhandahåller däremot provtagningskärl och ombesörjer analys.

Vår rekommendation är att du låter göra en analys som omfattar kemiska ämnen (metaller, fluorider, pH-värde) och bakterier. Är brunnen bergborrad är det bra om en analys avseende radon görs också.

Turbiditet är ett mått på suspensionen av partiklar i en vätska. En allmän benämning är ”grumlighet.”

Hög turbiditet i naturliga vatten kan bero på exempelvis förekomst av fytoplankton (växtplankton) eller att material från omgivningen har spridits till vattnet. Hög turbiditet gör att det hindrar solljuset från att nå lika långt ner i vattnet, vilket påverkar allt som lever i vattnet.

När det gäller hög turbiditet i dricksvatten kan det vara ett tecken på dålig vattenkvalitet. Det kan vara järn som färgar vattnet eller att regnvatten, ytvatten eller annat vatten rinner in i brunnen – vilket i sin tur kan föra med sig bakterier.

Bedömningen i analysrapporten kan vara något av följande:

Tjänligt
Vattnet är fullgott som dricksvatten för övriga hushållsändamål.

Tjänligt med anmärkning
Sammansättningen är något avvikande, men bedöms inte orsaka någon direkt hälsorisk. Dock ligger vattnet i riskzonen för att bli otjänligt om ogynnsamma förhållanden orsakar en förändring i sammansättningen.

Otjänligt
Vattnet kan utföra en hälsorisk. Det bör inte användas som dryck eller vid matlagning.

För att kunna använda ytvatten som dricksvatten behöver man göra regelbundna kontroller, då vattnets kvalitet varierar efter årstid. Vattnet kan visa höga värden vad gäller organiskt material, turbiditet och färg. Vattnet kan i vissa fall orsaka korrosion på ledningsnätet och bör då behandlas för detta.

En kemisk analys visar olika parametrar, så som pH-värde, lukt och smak, turbiditet, konduktivitet, järn och mangan.

Man bör vänta 2-3 månader innan man gör en första kontroll.

Du bör börja med att skölja/spola genom brunnen genom att låta vattnet rinna under en längre tid. Detta hjälper till att rensa bort eventuella partiklar, sediment eller föroreningar som kan ha ackumulerats under byggprocessen. Sköljningen kan pågå i flera timmar eller dagar.

Om du har använt några material eller kemikalier under brunnsborrningen kan det vara klokt att göra förberedande tester, detta för att identifiera eventuella föroreningar från dessa ämnen innan du börjar använda vattnet till matlagning och dryck.

För att laboratoriet ska kunna ge dig ett pålitligt analyssvar bör du använda de provflaskor vi tillhandahåller. 

Kom förbi oss på Ringön, Göteborg och hämta upp provtagningsmaterial. Har du ingen möjlighet till detta ber vi dig att ringa oss på 031-83 29 00, så hjälper vi dig.

Det finns ingen enskild lag som förbjuder att man tvättar bilen på gatan, uppfarten eller garageinfarten. Miljöbalken säger att man ska göra vad som krävs för att förebygga och motverka skador på miljön.

Tvätta bilen på en gräsmatta eller grusplan, där underlaget absorberar och filtrerar spillvattnet innan det når grundvattnet. Använd också miljömärkta eller miljöanpassade bilvårdsprodukter som lättare bryts ner i naturen.

Vattnet från biltvätten innehåller kemikalier, tungmetaller och oljerester  som i förlängningen gör skada på miljön, djur och människor. Vattnet rinner i dagvattenbrunnen (som är avsedd att hantera regnvatten) där det leds vidare ut i sjöar och vattendrag.