Krom 6

Krom 6

Krom-6, även känt som krom VI eller hexavalent krom, är en form av grundämnet krom (Cr) i oxidatinstillstånd sex. Det återfinns främst inom stålindustrin, ytbehandling och även i material som betong och cement.

Materialanalys

Lämna in gammalt eller nyproducerat material för analys och få svar på om materialet kan användas, återanvändas eller om det ska vidare till deponi.

I regel krävs en analysrapport där det framgår om det förekommer olja, metaller, sexvärt krom och eventuellt PCB om du vill lämna cement och betong till anläggningar.

Luftanalys 

Vi hjälper er med analys av luftprover avseende krom 6.

 • Inhalerbart damm (betongdamm, cementdamm)
 • Svetsrök (främst rostfritt stål)

Vi har kalibrerade pumpar för luftprovtagning.

En man sitter ner och svetsar. Svetsrök virvlar runt honom.

Vi gör ditt projekt lättare och säkrare.
Lämna in material för analys av krom 6.

Om krom 6

Industriell användning: Trots dess hälsorisker används krom 6 i vissa industriella processer. Det används ofta i kromatering, en process där ett tunt lager krom 6 appliceras på metallytor för att ge dem korrosionsbeständighet, ökad hållbarhet och estetiskt tilltalande utseende. Kromatering används i tillverkning av olika produkter, inklusive fordon, elektronik och inredningsdetaljer.

Kontroll och reglering: På grund av dess farliga egenskaper regleras användningen och utsläppen av krom 6 noggrant i många länder. Lagstiftning fastställer gränsvärden för krom 6 i arbetsmiljön och miljön för att minimera exponeringen och skydda människors hälsa och miljön.

Alternativ och ersättningar: På grund av hälsoriskerna och miljöpåverkan från krom 6 har det skett en ökning av forskning och utveckling av alternativa metoder och material som kan ersätta krom 6 i olika tillämpningar. Exempelvis utforskas olika typer av kromfria beläggningar och korrosionsskydd som kan användas som säkrare alternativ till kromatering.

Historisk användning: Krom 6 har historiskt sett använts i många olika sammanhang, inklusive som en komponent i vissa färgpigment och träimpregnering för att skydda mot röta och skadedjur. På grund av dess toxicitet och risker har vissa av dessa användningsområden minskat eller förbjudits över tiden.

Kromade motorcykeldetaljer.

Var finns krom 6?

 • Cement och betong
 • Impregnerat trä och träskydd
 • Färg
 • Ytskikt och korrosionsskydd
 • Textilfärgning
 • Garvning av läder
 • Rostfritt stål | Vid tillverkning samt i svetsrök

Hälsorisker med krom 6

Krom 6 är en kemisk förening som kan utgöra hälsorisker vid exponering i höga halter. Här är det några av de viktigaste hälsoriskerna med krom 6:

 • Cancer: Krom 6 är känd för att vara cancerframkallande hos människor. Långvarig exponering för höga halter av krom 6 kan öka risken för olika typer av cancer, inklusive lungcancer. Detta har uppmärksammats särskilt i samband med yrkesexponering, som exempelvis hos arbetare inom kromgruvor eller industriella processer där krom används.
 • Andra hälsoproblem: Utöver cancer kan exponering för krom 6 också leda till andra hälsoproblem. Det kan irritera hud, ögon och slemhinnor vid kontakt. Inandning av dammpartiklar kan skada lungorna och orsaka andningsbesvär. Långvarig exponering kan också påverka levern och njurarna negativt.
 • Miljöpåverkan: Utöver hälsoriskerna för människor har krom 6 även potential att orsaka skada på miljön. Utsläpp av krom 6 från industrier kan förorena mark och vatten, vilket påverkar ekosystem och vattenlevande organismer.

Graden av fara beror på exponeringens koncentration och varaktighet. Arbetare i industrier som hanterar ämnet, som förkromning, svetsning och tillverkning av rostfritt stål, löper den högsta risken för exponering. Allmänheten kan också exponeras för krom 6 genom förorenad luft, vatten och jord. För att minska riskerna med krom 6 är det viktigt att följa lagstiftning och regleringar som begränsar dess användning och utsläpp. Det är också viktigt med korrekt hantering och avfallshantering för att minimera exponeringen för krom 6 i arbetsmiljöer och samhället i stort.

Benämningar: Hexavalent krom, krom 6, krom-6, Cr6, Cr6+