Tvättvatten

Tvättvatten

Tvättvatten (spillvatten) från fordonstvättar kan bestå av många olika miljöfarliga partiklar och ämnen. Det finns krav på rening samt att egenkontroller ska genomföras. 

Provtagning och analys

Vi hjälper dig med provtagning och analys av tvättvatten från fordonstvättar.

Du som verksamhetsutövare ansvarar för att din verksamhet uppfyller miljöbalkens krav. Ett sätt att följa dessa är att utföra egenkontroller, vilket i förlängningen ger ett stärkt miljöskydd.

Våra erfarna kemister utför provtagningen i intervall under en arbetsdag. 

Kontakta Sandra Johansson för rådgivning och bokning av tid.
Ring 0707-50 74 61 eller skicka ett mejl till sandra@miljoanalyser.se.

Provtagning

En del av egenkontrollen är återkommande provtagningar av utgående avloppsvatten från tvättanläggningen. 

  • Provtagning sker i intervall under en arbetsdag.
  • Det är av vikt att det råder ett turbulent flöde i provtagningspunkten.
  • Den bästa tiden för året är under perioden november-april, vilket är den mest miljöbelastade perioden. Om provtagning sker direkt efter tömning av oljeavskiljare kan ett missvisande resultat förekomma.

Miljöpåverkan

Metaller, oljeprodukter, organiska och oorganiska ämnen släpps ut med avloppsvattnet. Föroreningarna har sitt ursprung i kemikalierna som används vid tvättning, smuts och asfalt från vägbeläggning, fordon och däck. Smutsen, som innehåller många partiklar, är säsongsberoende där användning av vägsalt och dubbar spelar en roll. I partiklarna återfinns rester från däck, metaller, asfalt, oljor, sand, drivmedel och rostskyddsmedel. Vissa lackpigment och däck kan frigöra bland annat tungmetaller – såsom kadmium och zink – när fordonet tvättas.

Spillvatten som innehåller olja kan vid utsläpp ge störningar vid rening av avloppsvattnet.

Anmälningspliktig verksamhet

Fordonstvätt av en viss omfattning är anmälningspliktig till kommunen enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet (1998:899) och hälsoskydd (SNI-kod 50.201-1, prövningsnivå C) enligt följande: ”Anläggning för tvättning av mer än 5 000 personbilar per år eller mer än 1 000 tvättar per år av andra fordon såsom lastbilar eller traktorer eller tvätt av mer än 100 järnvägståg per år.”

Även om du inte har en anmälningspliktig verksamhet finns ändå krav på rening av utgående spillvatten, såsom slam- och oljeavskiljare.

Relaterade analyser

Vattenglas. Foto: E. Akyurt, Unsplash

Dricksvatten

Om du har enskild dricksvattenanläggning eller vattentäkt bör vattnet kontrolleras vart tredje år.

Kryssningsfartyg.

Hos användaren

Kontroll av dricksvattnet i kommunala ledningar och färskvattentankar på båtar och fartyg.

Glaskolv och andra glas inom kemi.

Processvatten

Vi hjälper dig med analys av processvatten. Kontakta Sandra Johansson för rådgivning.