Analys av dricksvatten

Kontroll av dricksvatten

Många brunnsägare tar prov först när de märker förändringar i färg, smak eller lukt. Men det kan förekomma bakterier och mikroorganismer som utgör en hälsorisk, utan att man märker detta.

Alla vet att vatten är en livsnödvändighet. Ett rent dricksvatten är något vi tar som en självklarhet, men ibland kan vattnet bli kontaminerat av regn eller filtret är för gammalt. Livsmedelsverket rekommenderar att man kontrollerar sitt dricksvatten minst vart tredje år, det finns dock olika orsaker till att man behöver kontrollera det oftare.

  • Brunnen är nyanlagd (vänta 2-3 månader innan första kontrollen).
  • Man är fler än två fastigheter som är anslutna till samma anläggning.
  • Man har haft problem med vattnet eller har småbarn i hushållet (de är känsligare för höga halter av bland annat metaller).
  • Köp eller försäljning av fastighet.
  • Sommarstugan/fritidshuset ska öppnas för säsongen. (Vattnet bör omsättas under normal användning i 7-10 dygn innan provtagning.)
  • Efter översvämning eller skogsbrand.
Skäggig man dricker vatten från flaska.

Vattenanalys, normal

En normal vattenanalys är det vanligaste för dig som har en mindre dricksvattenanläggning för privat bruk, där vattnet tas från brunn eller en källa, ytvattentäkt (sjö, vattendrag).

 I analysen ingår 

  • mikrobiologiska parametrar
  • kemiska och fysikaliska parametrar

Analys utförs enligt Livsmedelsverkets rekommendationer (SLVFS 2001:30).

Baby badar i badkar.

Vattenanalys, utökad

Olika situationer eller behov kan göra att man behöver kontrollera vattnet med fler parametrar. Några exempel är:

  • En bergborrad brunn kan ha förhöjda halter av ädelgasen radon (Rn), vilket kan ge negativa hälsoeffekter.
  • En avsaltningsanläggning har andra egenskaper än grund- och ytvatten, där fler parametrar behöver kontrolleras.

Vi hjälper er med analysen

Provtagningskärl samt kylväska hämtas hos oss på Ringön, kontakta oss om du önskar att vi skickar ett paket till dig (frakt tillkommer på priset). Provtagning sker på morgonen och proverna lämnas in till oss samma dag, senast klockan 12.00.

Alla analyser är anpassade efter Livsmedelsverkets rekommendationer (SLVFS 2001:30).

Rent dricksvatten – en livsnödvändighet

Rent dricksvatten är inte bara en grundläggande nödvändighet, det är en byggsten för hälsa, välbefinnande och livskvalitet. I varje droppe vatten finns en potential att påverka våra kroppar och våra samhällen på ett djupgående sätt. 

Genom regelbundna kontroller kan man upptäcka och åtgärda eventuella föroreningar, bakterier eller kemikalier som kan påverka vattnet. Orenat vatten kan innehålla mikroorganismer och patogener som kan leda till allvarliga sjukdomar såsom diarré, maginfektioner och andra vattenburna sjukdomar. Utöver att undvika föroreningar är det viktigt att vattnet innehåller nödvändiga mineraler och näringsämnen. En korrekt balans av mineraler, inklusive kalcium och magnesium, är viktigt för både dricksvatten och vatten som används i jordbruk.

Förorenat vatten från enskilda brunnar kan också påverka det omgivande ekosystemet. Genom att säkerställa att vattnet inte innehåller skadliga kemikalier eller ämnen undviks potentiella negativa konsekvenser för det lokala ekosystemet. Områden som genomgår snabba förändringar, såsom ökad befolkning eller förändringar i markanvändning, kan vara särskilt benägna att få problem med vattenkvaliteten. Regelbundna kontroller kan hjälpa till att förutse och hantera dessa förändringar.

Relaterade analyser

Översvämning.

Efter översvämning

Vattnet i brunnen bör kontrolleras vid två tillfällen: Efter översvämningen och efter en omfattande nederbörd av regn eller snösmältning.

Kemiska beteckningen för radon, Rn, är markerad på det periodiska systemet.

Radon

Vattnet i bergborrade brunnar kan innehålla ädelgasen radon (Rn). Vid förhöjda halter finns risk för negativa hälsoeffekter. Provtagning sker med ett särskilt kärl enligt specifika instruktioner.
Brandmän i värmeskyddande kläder sprayar släckskum vid en brand.

PFAS i dricksvatten

Vattnet som tas från brunnar belägna i närheten av brandövningsplatser eller flygplatser exempelvis, bör kontrolleras regelbundet.