Markanalyser

Markanalyser

Uppkomsten av förorenade områden beror huvudsakligen på utsläpp, spill och olyckor vid industriell verksamhet. Deponier och utfyllnader kan vara betydande föroreningskällor. 

För att kunna hantera massor i ett projekt på rätt sätt är det nödvändigt att ta markprov. Vi hjälper dig med analysen och i vår rapport kan du se eventuella föroreningsnivåer, vilket är en anvisning till hur massorna bör hanteras – om de kan återbrukas eller skall deponeras.

Analys av förorenad mark

Vi erbjuder analys av markprover i form av exempelvis asfalt, jord, sediment, slam och vatten.

I prov tagna från förorenade områden analyseras ämnen som bland annat PAH, metaller och PFAS.

Kontakta oss för rådgivning och mer information. »

Burk med jordprov

Miljö- och hälsofarliga områden

Förorenad mark kan vara stora områden eller avse jordmassor några meter ut från en husfasad. Miljö- och hälsofarliga ämnen lakas ut från material (exempelvis PCB från fasadfogar) vilka kommer ner i marken.

Man räknar med att omkring 80.000 områden i Sverige är, eller misstänks vara, förorenade. Omkring 1.200 av dessa bedöms vara så kraftigt förorenade att de utgör en mycket stor risk för människors hälsa samt för vår miljö. Ämnen från dessa förorenade områden bidrar med utsläpp, vilka har betydande miljöeffekter som följd, vilket i framtiden kommer utgöra ett hot mot hälsa och miljö.

Områden där äldre industrier har funnits löper en större risk för föroreningar, men även i modern tid kan oaktsam hantering av exempelvis kemikalier orsaka föroreningar i mark och byggnader. Exempel på förorenade områden är:

  • Förorenade markområden
    Industrifastigheter, bensinstationer, energianläggningar och brandövningsplatser, där även PFAS i släckvätska kan förekomma.

  • Förorenade sediment
    Ett exempel är fiberbankar vid pappers- och massaindustrier.

  • Upplag, deponier och utfyllnader
    Avfall med bygg- och rivningsmassor, avfall från industrier och hushåll, bark och slam.
Bild på mark och vatten i motljus.

Branschtypiska föroreningar

I förorenade jordmassor och äldre asfaltsbeläggning kan de cancerogena ämnena PAH (polycykliska aromatiska kolväten) finnas. Beroende på vilken typ av industriell verksamhet som har förekommit, eller finns, på ett område ger en anvisning om vilken eller vilka analyser som behöver utföras.

Asfalt kan fräsas upp och återanvändas som underlag till nya vägar exempelvis, men en kontroll på äldre asfalt för att utröna om den innehåller PAH:er eller inte ska göras.

Rödfyr kan hittas i högar på platser där kalkstensproduktion har pågått, det har använts som underlag till tennisbanor och vägbeläggning. Rödfyr och alunskiffer innehåller stora mängder uran, arsenik, vanadin och molybden bland annat, ämnen som kan förorena grundvatten och mark.

 

Närbild på svart asfalt.