Maivabs miljö- och hållbarhetsarbete

Miljö och hållbarhet

Jorden mår inte bra, resurserna tryter och miljön – både på land och i våra sjöar och hav – försämras.

En bild som symboliserar jordklotet som mår dåligt och jordklotet som mår bra.

Miljö och hållbarhet

Vårt övergripande mål är att bedriva all affärsverksamhet på ett sådant sätt att det tar hänsyn till och bevarar miljö och naturresurser på ett så bra sätt som möjligt. Vi tar ansvar genom att ha interna rutiner som är integrerat i våra verksamhetsprocesser.

 

Vi tänker på miljön

 • Miljövänliga transporter
 • Miljömärkt energi | 100 % förnybar energi.
 • Miljömärkta förbrukningsmaterial
 • Korrekt avfallshantering

Vi arbetar mot Sveriges miljömål

Maivab är ett analyslaboratorium där vi  köper in kemikalier och mottar provmaterial av olika slag för analys. Vi kontrollerar om det förekommer miljöfarliga och hälsofarliga fibrer och ämnen och från detta blir det, oundvikligen, avfall.
 

Vi skyddar vår redan utsatta miljö genom att hantera avfall på ett korrekt sätt, gör genomtänkta inköp – våra kontorsmöbler är återbrukade och kontorsmaterialen är miljömärkta, till exempel.

Vi arbetar mot Sveriges miljömål – där Generationsmålet är ett övergripande mål och därtill finns sexton miljökvalitetsmål och några etappmål. Det är en självklarhet för oss att göra så mycket vi kan för nästa generation.  

Har du frågor är du välkommen att skicka ett mail till veronica@miljoanalyser.se.

 

Sveriges miljömål: Generationsmålet
Bildkälla: Sveriges miljömål

Kundnytta

 • Vi analyserar och ombesörjer miljö- och hälsofarliga fibrer och ämnen (asbest, PCB, freoner, metaller, PAH, krom 6, med mera).
 • Vi ombesörjer analys av luft (radon, kvartsdamm, PAH, asbest, mögel och krom 6).
 • Vi ombesörjer kontroll av dricksvatten, ytvatten, industriellt vatten.
 • Vi ombesörjer kontroll av radonhalt i inomhusmiljö.
 • Vi har korrekt avfallshantering.

Miljömål som berörs
Generationsmålet, Levande skogar, Begränsad klimatpåverkan, Säker strålmiljö, Frisk luft, Giftfri miljö, Grundvatten av god kvalitet, Hav i balans, God bebyggd miljö

Analysrapport 

Våra analysrapporter visar om det förekommer något miljö- och hälsofarligt i de prov vi har fått till laboratoriet. Rapporterna från oss

 • säkerställer att de som skall utföra ett arbete får klara besked om det förekommer något miljö- och/eller hälsofarligt i materialet de ska bearbeta.
 • säkerställer arbetsmiljön att luften är fri från hälsofarliga fibrer och ämnen.
 • visar om dricksvattnet är tjänligt eller ej.
 • visar eventuell förekomst av miljö- och hälsofarliga fibrer och ämnen, vilket gör att kunden måste hantera avfallet på rätt sätt.

Avfallshantering

 • Vi källsorterar.
 • Avfall som anses kunna återanvändas eller materialåtervinnas lämnas/hämtas för dessa ändamål.
 • Miljö- och hälsofarligt avfall hämtas av godkänd leverantör.

Miljömål som berörs
Generationsmålet, God bebyggd miljö, Levande skogar, Begränsad klimatpåverkan

Kemikalier

 • Kemikalier som används i företaget förvaras och hanteras rätt (säkerhet och arbetsmiljö).
 • Miljö- och hälsofarliga kemikalier som är utgångna, restavfall i kärl eller liknande, hämtas av godkänd leverantör.

Miljömål som berörs
Generationsmålet, Giftfri miljö, Hav i balans, Grundvatten av god kvalitet

Inköp

 • Vi har återbrukade kontorsmöbler.
 • Vi köper in kontorsprodukter och förbrukningsmaterial som är miljömärkt.
 • Vi använder oss av miljömedvetna transporter så långt det är möjligt.
 • Företagets elavtal innebär 100 % fossilfri energi.

Miljömål som berörs
Generationsmålet, God bebyggd miljö, Levande skogar, Begränsad klimatpåverkan

Miljöarbetets resultat

Avfall
Avfallshantering 100%
Kemikalier
Kemikaliehantering 100%
Inköp
Inköp av material och tjänster 93%