Kvartsdamm

Kvartsdamm

Kvartsdamm och stendamm avser små partiklar som vi andas in och kan ge upphov till svåra sjukdomar.

Luftanalys

För att kontrollera arbetsmiljö inför ett projekt och under arbetets gång kan en provtagning av luften visa halt av kvarts.

Ring oss för rådgivning och bokning av pump på 031-83 29 00. Våra pumpar lämnas alltid kalibrerade och är lätta att använda.

Det finns regelverk som styr arbete med material där kvartsdamm/stendamm/respirabelt damm förekommer. Det hygieniska gränsvärdet är 0,1 mg/m3, vilket är ett medelvärde över en arbetsdag.

Kvartsdamm

Kvarts är ett mineral och finns naturligt i våra vanligaste bergarter som granit, sandsten, skiffer och gnejs. Det förekommer i barnens sandlådor, vägsand, jord, betong, sten och tegel.

Risken är som störst vid bearbetning av sand och betong i form av rivning, kapning, slipning i stenmaterial och håltagning. Även hantering som utlastning, schaktning, skottning och sopning utför risk. Att använda vatten vid exempelvis håltagning minskar dammspridningen.

När uppstår stendamm?

Kvartsdamm, stendamm, respirabelt damm kan förekomma vid följande arbeten.

 • Stenmaterial | Krossning, brytning, hantering
 • Betong, tegel, puts, murbruk | Slipning, borrning, bilning
 • Kvartssand | Gjutning med kvartssand (stålverk och gjuterier)
 • Asfaltstillverkning
 • Sand | Blästring samt gatusopning
 • Rivningsarbeten
 • Byggnads- och anläggningsverksamhet
 • Stål- och metallframställning
 • Tillverkning av porslin, keramik, glasull, färg, lim och plast

 

Utdrag från AFS 2015:2

Den 2 november 2015 kom nya föreskrifter om kvartsdamm och stendamm i arbetsmiljön att gälla. Här har vi listat några punkter från AFS 2015:2.

 • Den som arbetar med kvartsdamm ska ha relevant utbildning.
 • Tjänstbarhetsintyg för den som arbetar regelbundet med kvartsdamm (ska finnas på arbetsplatsen).
 • Skydds- och hanteringsinstruktioner ska upprättas (ska finnas på arbetsplatsen).
 • Det ska finnas dokumenterade rutiner för handhavande av andningsskydd.
 • Riskbedömning avseende kvartsdamm (ska finnas på arbetsplatsen).
 • Mätningar eller referensmätningar ska göras.
 • Dokumenterade kontroller (ska finnas på arbetsplatsen) av hjälpmedel och utrustning som exempelvis ventilatorer och industridammsugare (var sjätte månad).

Hur farligt är kvartsdamm?

Om man andas in kvartsdamm under en längre tid orsakar det en sån skada på lungorna att de inte kan expandera, vilket är silikos (stendammslunga). Silikos går inte att bota och det tar mellan 10-30 år innan man får symtom.

Kvartshaltigt stendamm kan orsaka lungskador i form av inflammationer, ärrbildningar, silikos, lungcancer och KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom).

Länkar

Arbetsmiljöverket | Kvarts – stendamm »