Vattenanalyser

Vattenanalyser

Vi erbjuder olika paket för vattenanalyser där analyserna är anpassade efter Livsmedelsverkets rekommendationer.

Kvaliteten på dricksvattnet bör kontrolleras regelbundet oavsett om det är från en enskild vattenanläggning, eller vattentank i en husbil, husvagn eller på en båt eller ett fartyg. Vi tillhandahåller en kylväska med flaskor och rör för provtagning. Kontakta oss på 031-83 29 00 för rådgivning.

Vattenglas. Foto: E. Akyurt, Unsplash

Kontroll av dricksvatten

Om du har enskild dricksvattenanläggning eller vattentäkt bör du kontrollera kvaliteten på ditt vatten minst vart tredje år. Vissa omständigheter gör att du bör testa det oftare.

Kemiska beteckningen för radon, Rn, är markerad på det periodiska systemet.

Radon

Vattnet i bergborrade brunnar kan innehålla ädelgasen radon (Rn). Vid förhöjda halter finns risk för negativa hälsoeffekter. Provtagning sker med ett särskilt kärl enligt specifika instruktioner.

Brandmän i värmeskyddande kläder sprayar släckskum vid en brand.

PFAS i dricksvatten

Om du har en vattentäkt som ligger i närområdet av exempelvis en brandövningsplats eller flygplats, bör du göra regelbundna kontroller av ditt dricksvatten.

En brandman i svart siluett med en pågående brand i bakgrunden.

Kontroll efter skogsbrand

Vid misstanke att en skogsbrand i närområdet har påverkat vattenkvaliteten bör du provta vattnet vid två tillfällen.

Översvämning.

Efter översvämning

Vid misstanke att en översvämning kan ha påverkat vattenkvaliteten bör brunnsvattnet kontrolleras vid två tillfällen.

Kryssningsfartyg.

Hos användaren

Vi hjälper dig som vill kontrollera dricksvattnet i kommunala vattenledningar och färskvattentankar på båtar och fartyg.

Bakterier, Legionella, i blått.

Legionella

Provtagning avseende Legionellabakterier görs med en speciell flaska som vi tillhandahåller. 

Tvättvatten 

Vi hjälper er med provtagning och analys av tvättvatten (spillvatten) från fordonstvätt.

Glaskolv och andra glas inom kemi.

Processvatten

Vi hjälper dig med analys av processvatten. Kontakta Sandra Johansson för rådgivning.