Kvalitet

Maivabs kvalitetsarbete

Maivab genomsyras av kvalitetsarbete från första kontakten med kund och genom uppdraget tills kunden får sitt analysresultat, men vårt arbete slutar inte där.

Utöver våra kunduppdrag arbetar vi dagligen med vårt kvalitetssystem. Kvalitet genomsyrar allt vi gör, både internt och externt.

Ledningen för Miljöanalyser i Väst AB (Maivab) har som målsättning att nå sådan kvalitet på utförda tjänster att de tillfredsställer kundens behov, krav och förväntningar.

Kvalitetssystemet används och stöds av alla anställda som en del av det ordinarie arbetet inom Maivab. Detsamma gäller även miljöledningssystemet. Kvalitetssystemet omfattar de tekniska, organisatoriska och administrativa krav som är nödvändiga för att utföra Maivabs tjänster.

Värderingar och regler

Maivab ska leverera rätt resultat vid rätt tidpunkt.
Vi uppnår detta genom att arbeta enligt vårt interna kvalitetssystem och enligt följande grundläggande värderingar och regler.

  • Vi har en öppen dialog med våra kunder under uppdraget (tydlighet)
  • Vi följer upp och informerar
  • Vi är öppna och ärliga
  • Vi är dynamiska och flexibla
  • Vi utvecklas och förbättrar oss ständigt

Vårt övergripande kvalitetsmål är ökad kundtillfredsställelse och långsiktiga kundsamarbeten genom att ständigt leverera över förväntan och med kvalitet.

Närbild av analysmikroskop.

Kvalitetssäkring

Vi bedriver vår verksamhet på ett professionellt och kompetent sätt på en internationellt jämförbar nivå.
För att säkra kvaliteten gentemot våra kunder och företaget genomförs regelbundna kontroller och undersökningar.

  • Vi innehar tillstånd/licens av Arbetsmiljöverket att hantera och analysera asbesthaltigt material.
  • Vi genomför regelbundna internationella blindtester sammanställda av ackrediterat laboratorium, HSE – Health & Safety Executive, England.
  • Regelbundna kontroller av analysinstrument och kringutrustning.
  • All personal genomgår regelbundna hälsokontroller (företagshälsa).
  • Personalen har gällande tjänstbarhetsintyg för arbete med asbesthaltigt material, enligt Arbetsmiljöverket (AFS 2019:3, bilaga 6).