Legionella

Legionella

Legionella pneumophila är en bakterie som kan orsaka sjukdom, i vissa fall så allvarligt att man behöver vårdas på sjukhus. 

Bakterier, Legionella, i blått.

Legionella-analys

Vi hjälper dig med analys av vatten avseende förekomst av Legionella. 

Vi tillhandahåller en särskild flaska för denna analys.

Kontakta oss för rådgivning eller om du önskar hjälp med provtagning ombord på fartyg.

Kryssningsfartyg.
Särskilt större fartyg är känsliga för förorening av Legionella-bakterier.

Legionella på fartyg

Fartyg, särskilt större kryssningsfartyg och handelsfartyg, kan vara känsliga för Legionella-förorening i sina vattensystem. Detta beror på flera faktorer.

  1. Komplexa vattensystem | Fartyg har oftast komplexa vattensystem med flera rörledningar, cisterner, tankar och utrustning som kan bli reservoarer för Legionella-tillväxt om de inte underhålls ordentligt.
  2. Varmvattenberedare | Fartyg har vanligtvis varmvattenberedare eller pannor som kan ge optimala temperaturer för Legionella-tillväxt om de inte sköts korrekt.
  3. Stillastående vatten | Om fartyget är utan aktivitet en längre tid kan vatten bli stillastående i vattensystemet, vilket kan skapa en gynnsam miljö för bakteriell tillväxt.
  4. Återkommande passagerare | Fartyg tar ofta emot en stor mängd passagerare och personal som kan vara känsliga för Legionella-infektioner om vattensystemet är förorenat.

På grund av dessa faktorer och risken för spridning av Legionella ombord på fartyg har internationella riktlinjer och standarder, såsom WHO och Centers for Disease Control and Prevention (CDC), fastställts för att minska risken för Legionella-infektioner och för att säkerställa säkra dricksvattensystem på fartyg. Fartygsoperatörer och besättningar är ansvariga för att följa dessa riktlinjer och vidta åtgärder för att förhindra Legionella-förorening och skydda passagerares och personals hälsa ombord.

Smittsam bakterie

Smittspridning av Legionella sker vanligtvis genom inandning av små vattendroppar eller aerosoler som innehåller bakterien. Vanligtvis sker detta genom att man andas in ångor eller dimma som har bildats när förorenat vatten sprutas ut i luften, till exempel från duschar, bubbelpooler, kyltorn, fontäner eller luftkonditioneringsanläggningar.

Legionella-bakterien trivs i varmt vatten, särskilt i temperaturer mellan 25-45°C. Vattenreservoarer som inte används regelbundet, såsom i dåligt underhållna eller stillastående vattensystem, kan vara en vanlig källa till Legionella-infektioner. Bakterien kan också finnas i naturliga vattenkällor som sjöar, floder och vattendrag, men risken för smittspridning är vanligtvis lägre i dessa miljöer. Det är viktigt att notera att Legionella inte sprids genom direktkontakt med människor, eller genom att dricka kontaminerat vatten. 

Risken för tillväxt av Legionella är högre om vattenomsättningen är låg, vattnet är syrerikt, om det finns en biofilm eller temperaturen är mellan 20-45°C.

Bakterierna överlever:

  • Över 50°C | Flera timmar
  • Över 60°C | Runt tio minuter
  • Över 70°C | Mindre än en minut

”Legionella” är en gemensam benämning på Legionella-infektion, legionärssjuka och pontiacfeber. Omkring 100-150 fall rapporteras årligen i Sverige där en tredjedel har smittats utomlands.

Sjukdomen drabbar främst personer som har försämrat immunförsvar och kan vara dödligt (5-20 %). Symtomen visar sig i regel mellan två till tio dygn. Personer som insjuknar uppvisar tillstånd med lunginflammation oftast med hög feber, muskelvärk, huvudvärk, ofta förekommande diarré. Pontiacfeber är en sjukdom som man inte behöver vård för, som med Legionella-infektion, utan den läker ut själv inom två till fem dygn. Inkubationstiden är några timmar till två dygn.
Provtagning av vatten.

Provtagning

Vid provtagning för legionella tillhandahåller vi kärl som är avsedda just för Legionellaanalys. Om du misstänker förekomst av Legionella i ledningssystemet, tag då prov där. I annat fall kan provet tas så långt från varmvattenberedaren som möjligt. 

Om ledningssystemet är omfattande bör man ta flera prover (på varje avdelning/våningsplan). Man kan behöva ta Prov 2 efter minst tio minuters spolning för omsättning av vattnet.

Vid provplatsen är det önskvärt med två prover. Om endast ett prov skall tas skall provtagning göras på varmvatten.

  • Kallvatten (ospolat)
  • Varmvatten (ospolat)

Relaterade analyser

Ett glas vatten på ett träbord mot en mörk bakgrund.

Kontroll av dricksvatten

Om du har enskild dricksvattenanläggning bör du kontrollera kvaliteten på ditt vatten minst vart tredje år. Vissa omständigheter gör att du bör testa det oftare.

Kemiska beteckningen för radon, Rn, är markerad på det periodiska systemet.

Radon

Vattnet i bergborrade brunnar kan innehålla ädelgasen radon (Rn). Vid förhöjda halter finns risk för negativa hälsoeffekter. Provtagning sker med ett särskilt kärl enligt specifika instruktioner.

Kryssningsfartyg.

Hos användaren

Dricksvatten hos användaren innebär analys av vatten från kommunala vattenledningar eller färskvattentankar på båtar och fartyg. Ring oss för att boka hjälp med provtagning på fartyg.