PCB och klorparaffiner

PCB och klorparaffiner

PCB förekommer i mark, olja och material, exempelvis fogmassor. PCB började användas i början på 1900-talet och är giftigt för både människa och miljö.

Dilationsfogar och anslutningsfogar kan innehålla PCB, asbest och i vissa fall även bly.

 PCB-analys

Vi erbjuder analys av material, mark och olja avseende PCB-förekomst. En PCB-analys visar om det förekommer klorparaffiner i materialet. Möjlighet finns också att få haltbestämning av klorparaffiner.

Om analysen visar ett resultat på halter över 50 ppm (mg/kg) klassas materialet som farligt avfall.

Alla typer av fogmassor i byggnader från perioden 1953-1973 bör provtas och analyseras. 
Bristfällig borttagning av tidigare fogar, alternativt intryckta fogmassor vid fogrenovering, kan betyda att det kvarvarande materialet har läckt ut PCB till den nya fogen.

PCB

PCB står för polyklorerade bifenyler, vilket är en grupp av organiska kemikalier som innehåller kolväten bundna till kloratomer. PCB var en gång vanligt använda i olika industriella och kommersiella tillämpningar på grund av deras unika kemiska egenskaper, såsom hög termisk stabilitet och elektrisk isolering. Det började användas så tidigt som på 1920-talet som isolervätska i elektroniska komponenter och under 1930-talet började industrin använda PCB i stor skala, som i byggmaterial.

En stor oro med PCB är dess toxicitet och dess förmåga att ackumuleras i miljön och i levande organismer. PCB är kända för att vara cancerframkallande och kan påverka människors hälsa och ekosystemet negativt. På grund av dess negativa miljö- och hälsoeffekter förbjöds produktionen av PCB i många länder på 1970- och 1980-talen. Sedan dess har det gjorts ansträngningar för att sanera och eliminera PCB från miljön.

PCB är en typ av persistenta organiska föroreningar, vilket innebär att de är långlivade i miljön och kan transporteras över långa avstånd. Detta har bidragit till att de finns i avlägsna områden där de aldrig användes direkt.

Klorparaffiner

Klorparaffiner består av föreningar som är en typ av klorerade kolväten och finns i olika former beroende på längden av paraffinkedjorna och graden av klorering. De kortkedjiga och medelkedjiga klorparaffinerna är mycket miljö- och hälsofarliga. I tiden både före och efter förbudet mot PCB-användning kom användes klorparaffiner i stället för PCB i fogmassor och plastmattor.

Var finns klorparaffiner?
Klorparaffiner används inom en rad industrier och tillämpningar. De kan fungera som smörjmedel, mjukgörare i plastprodukter och har även använts som en del av bearbetningsvätskor och som tillsatser i smörjoljor. Klorparaffiner har använts som flamskyddsmedel i material som plast, textilier och elektronik. De fungerar genom att minska risken för antändning och begränsa eldens spridning.

Det finns tre huvudtyper av klorparaffiner:

 1. Kortkedjiga klorparaffiner (SCCP) | De används ofta som mjukgörare i plaster och i vissa industriella processer. Kortkedjiga klorparaffiner är kända för att vara persistenta i miljö och kan ackumuleras i organismer. Vissa kortkedjiga klorparaffiner har klassificerats som miljöfarliga ämnen och regleras därför strängt i många länder.
 2. Medelkedjiga klorparaffiner (MCCP) | Används bland annat som tillsatser i smörjmedel och plastprodukter.
 3. Långkedjiga klorparaffiner (LCCP) | Dessa används främst som flamskyddsmedel i material som plaster, gummi och textilier.

Polysulfidgummi

Polysulfidgummi, eller helt enkelt polysulfid, är en typ av syntetiskt gummi som är känd för sina speciella egenskaper och användningar. Polysulfid kan motstå kontakt med många kemikalier, inklusive oljor, bränslen och lösningsmedel. Det fungerar effektivt inom ett brett temperaturområde vilket gör det användbart inom flyg- och rymdindustrin för att skapa tätningar som kan hantera extrema temperaturvariationer.

Polysulfidgummi var under 1950- och 1960-talen en råvara för fogmassor som man ville ha elastiska. PCB användes i en del av dessa som en mjukgörare, även i vissa fall tillsammans med andra mjukgörande komponenter. Polysulfid används främst som utvändig tätning av rörelsefogar. Därför finner man främst PCB-haltiga fogmassor i dilationsfogar (det vill säga rörelsefogar i fasader, loftgångar och liknande), mellan fasadelement, i utvändiga anslutningsfogar vid dörrar, fönster, med mera.

 I marina miljöer kan polysulfidgummi finnas som fog kring fönster och dörrar på båtar och fartyg. Det förekommer även i lim och beläggningar för att förbättra deras kemiska resistens och flexibilitet. Inom vissa industrier, som gruvdrift och kemisk industri, används polysulfidgummi som en komponent i gummiblandningar för att göra material som kan motstå explosioner och kemisk exponering.

Var finns PCB?

 • Förorenad mark
 • Fogmassor | 1956-1973
  Dilationsfogar och anslutningsfogar mellan betongelement, runt fasadelement av sten, runt fönster och dörrar, vid trappor och balkonger. Tänk på att fogmassan kan vara dold bakom plåtfasader och fönsterlister.
 • Fogmassa vid asbestskivor (kan innehålla både PCB och asbest).
 • Golvmassor | Acrydur 1956-1973
  Plastbaserade golvmassor (fogfria, halkskyddade) främst i storkök och industrilokaler.
 • Isolerrutor | 1956-1980, kan vara senare om de är importerade.
  Vissa typer av isolerrutor är förseglade med PCB-haltig massa och påträffas framför allt i offentliga byggnader och kontorshus.
 • Kondensatorer | 1950-1980-talen
  Före 1980 användes kondensatorer med PCB i lysrörsarmaturer. PCB-oljor kan finnas i små kondensatorer (enfas) installerade fram till 1980, exempelvis köksfläktar, tvättmaskiner, centrifuger, torktumlare, cirkulationspumpar och i fläktar till oljebrännare.
 • Transformatorer
 • Golvfärg i källarutrymmen (tvättstugor, teknikrum, korridorer).
 • Lim och klister
 • Fönsterkitt (kan innehålla både PCB, asbest och i vissa fall  även bly).
 • Självkopierande papper

Kontaminerade material
Ett exempel är betong eller tegel som ligger mot en fogmassa som är PCB-haltig där betongen blir kontaminerad.

Fortsatt spridning i miljön

Trots förbud av PCB fortsätter ämnet att spridas i miljön på grund av att de bryts ner väldigt långsamt.

Felaktig avfallshantering och förbränning, läckage från byggnader och utrustning är orsaker till fortsatt spridning. Det finns stora mängder PCB i fogmassor och andra byggnadsmaterial i hus byggda mellan 1956 och 1973. Läckage från dessa förorenar/kontaminerar omgivande byggnadsmaterial, mark och luft.

Deponi med avfall mot en blå himmel.

Länkar

Miljökonsultgruppen | Vad är PCB? »

Sveriges Riksdag | Förordning (2007:19) om PCB mm. »

Svensk författningssamling | Förordning om ändring i förordningen (2007:19) om PCB mm. »