Vattenkontroll efter skogsbrand

Kontroll efter skogsbrand

En skogsbrand i närområdet kan påverka kvaliteten i din dricksvattentäkt. Om vattnet har en tydlig missfärgning, främmande lukt eller smak ska du inte använda det till dryck och i matlagning.

En brandman i svart siluett med en pågående brand i bakgrunden.

Analys efter skogsbrand

Brunnar och ytvattentäkter kan påverkas snabbt av växtlighet och mark som brinner. Släckvatten och regn kan föra med sig ämnen ner till grundvattnet eller täkten.

De ämnen som analyseras ska normalt inte förekomma i brunnsvatten och visar därför om brunnen har påverkats. 

Man bör göra två provtagningar – en i samband med skogsbranden och ytterligare en omkring ett år senare och efter en regnperiod.

Analyserna är anpassade efter Livsmedelsverkets rekommendationer. 

Analysparametrar

 • Kemisk syreförbrukning (COD-Mn)
 • Ammoniumkväve (NH4-N)
 • Nitratkväve (NO3-N)
 • Alkalinitet
 • Nitrit-nitrogen (NO2-N)
 • Fluorid
 • Sulfat
 • Fosfatfosfor (PO4-P)
 • Färg (410 nm)
 • Konduktivitet
 • Lukt, styrka och art, vid 20°C
 • pH och temperatur vid pH-mätning
 • Turbiditet
 • Radon (Rn)
 • Hårdhet
 • Ammonium
 • Klorid
 • Kvicksilver (Hg)
 • Aluminium
 • Antimon
 • Arsenik
 • Barium
 • Bly
 • Järn
 • Kadmium
 • Kalcium
 • Kalium
 • Koppar
 • Krom
 • Magnesium
 • Mangan
 • Natrium
 • Nickel
 • Selen
 • Uran
 • Zink
 • Benso(b, k)fluoranten
 • Benso(g, h, i)perylen
 • Indeno(1, 2, 3-cd)pyren
 • Summa ovanstående PAH:er
 • Benso(a)pyren
 • Nitrit (NO2) och Nitrat (NO3) | NO3/50 + NO2/05
 • Fosfat (PO4)
 • Cyanid (total)
 • PAH5
 • E.coli (Escherichia coli)
 • Koliforma bakterier 35°C
 • Odlingsbara mikroorganismer | 22°C i tre dygn

Relaterade analyser

Ett glas vatten på ett träbord mot en mörk bakgrund.

Kontroll av dricksvatten

Om du har enskild dricksvattenanläggning bör du kontrollera kvaliteten på ditt vatten minst vart tredje år. Vissa omständigheter gör att du bör testa det oftare.

Brandmän i värmeskyddande kläder sprayar släckskum vid en brand.

PFAS i dricksvatten

Om du har en brunn eller vattentäkt som ligger i närheten av exempelvis en brandövningsplats eller flygplats, bör du göra regelbundna kontroller av dricksvattnet.

Översvämning.

Efter översvämning

Vid misstanke att en översvämning kan ha påverkat vattenkvaliteten bör dricksvattnet kontrolleras vid två tillfällen.