Bly (Pb)

Bly

Bly (Pb) är en tungmetall som är giftig. Bly förekommer i miljön (luft, mark, vatten och föda) och är en global miljöförorening.

Analys av färgflagor

Bly kan vara en ingrediens i färger tillverkade före 1970 som färgpigment (blyvitt) eller som rötskydd (blymönja).

När färgen skall tas bort genom slipning eller bränning, bildas små partiklar som man andas in, vilka ansamlas i blodet.

Vi hjälper dig med analys av färgflagor så att du kan känna dig säker innan du börjar ditt projekt. För provtagningsinstruktion, se i ”Vanliga frågor och svar” längre ner på sidan.

Man måste följa Arbetsmiljöverkets föreskrift om bly 2014:23 med dess ändringar om blyhalten i färgen överstiger 1 (en) viktprocent.

Del av en vit trähusfasad med fönster. Färgpigment: Blyvitt.

Bly i rök och damm

Yrkesexponerade får ett blyupptag genom inhalation av blyrök/blydamm, vilket kan bidra till blyförgiftning. Den vanligaste källan är bearbetning av metall målad med blyhaltig färg (skärbränning, slipning, blästring, lödning och svetsning). I gruvor, smältverk eller vid batteritillverkning förekommer också inhalerbart blydamm/blyrök.

Kontakta oss för att kontrollera inhalerbart rök och damm i er arbetsmiljö.

En man sitter ner och svetsar. Svetsrök virvlar runt honom.

Här finns bly

 • Fogmassor (kan även innehålla asbest, PCB och klorparaffiner)
 • PVC-baserade mattor, tapeter och rör
 • Blyinfattade fönster
 • Bilbatterier och andra ackumulatorer
 • Fisksänken
 • Båtkölar av bly
 • Blyplåt
 • Färgpigment (blyvitt)
 • Rostskyddsfärg (blymönja)
 • Legeringar
 • Plast
 • Nycklar
 • Smakämne
 • Vattenkranar och vattenledningssystem (I skarvtätning av gjutjärnsrör, bland annat)
 • Ammunition, blyhagel (i markerna och viltköttet)
 • Elektronik, elkablar, telefonkablar, bildrör, glödlampor
 • Skyddsutrustning
 • Leksaker
 • Möbler
 • Keramik och glasyr
 • Stålkonstruktioner (färgämne)

Bly i naturen

Spridningen av bly sker från avfall och industrier, men även från blysänken som används vid fiske och vid jakt med blyhagel. Bly kan skada nervsystemet hos djur. Däggdjur och fåglar är de djurgrupper som är mest känsliga.

Mängderna i miljön har minskat under åren, dels för att vi har gått över till blyfri bensin och dels tack vare förbudet mot användning av blyhagelammunition i våtmarker eller i grunda vatten. Hårdare regler träder i kraft den 15 februari 2023 inom EU.

Uggla som flyger mot kameran.

Länkar

Arbetsmiljöverket | Medicinska kontroller i arbetslivet » | .pdf

Livsmedelsverket | Bly »

Sveriges miljömål | Myllrande våtmarker »

Lämna in mjukfogar/fogmassor för analys av asbest, PCB och bly.

Dilationsfogar kan innehålla alla ämnena, lämna in prov till oss så hjälper vi dig med en total analys.