Våra tjänster

VÅRA TJÄNSTER

Ibland räcker det att analysera ett enstaka ämne. Andra gånger behöver man ett analyspaket där flera ämnen ingår. Vi hjälper dig med rådgivning och analys – vi gör ditt projekt lättare, helt enkelt.

Om du behöver en prisuppgift, har en fråga eller inte hittar vad du söker i listan – kontakta oss så hjälper vi dig.

Vi välkomnar alla som är i behov av att analysera miljö- och hälsofarliga fibrer och ämnen – företag, kommuner och landsting, industrier, föreningar och organisationer såväl som privatpersoner.
 
Våra kemister är välutbildade och har en gedigen kunskap om analyser av fibrer och ämnen i material, mark, damm, i luft och vatten.
Mikroskop med objektglas.

Analysprogram

Få analyssvar från 2 timmar

Vi analyserar material, mark, damm och tejp. 

För analys av byggmaterial kan du få analyssvar på endast två timmar. Kontakta oss för vilka analystider vi har och prislista på 031-83 29 00.

Metoden vi arbetar mot heter SS-ISO 22262-1:2012. Vi utför kvalitativa analyser, det vill säga, vi konstaterar om asbest förekommer i det inlämnade provmaterialet eller inte.

Kontroll av inomhusluften

Vi har pumpar som är kalibrerade för provtagning av luft. Ring oss på 031-83 29 00 för rådgivning och bokning av pump.

PCB och asbest i mjukfog

Lämna in en större bit fog för en utförlig analys av både asbest och PCB. Om fogen är målad kan det även vara aktuellt att analysera färgen med avseende på bly (Pb).

BPA i byggmaterial

Bisfenol A (BPA) finns främst i polykarbonatplast och epoxi. I stället för att göra stambyten utför man relining av vattenledningsrör. Materialet är en härdplast som innehåller epoxi, vilket i sin tur innehåller bisfenol A.

Bly i färg

Har du ett hus som är målat före 1970-talet? Då finns en risk att färgerna innehåller bly. Falu rödfärg innehåller små mängder av bly, men däremot kan vita färger (blyvitt) innehålla höga halter.

Bly i rök och damm

Blyrök och blydamm uppstår vid olika typer av bearbetning av metall som är målad med blyfärg. 

Bly

Ett miljöfarligt kylmedium

Freoner är växthusgaser och bidrar till ökad global uppvärmning. De skadar ozonlagret som tunnas ut.

Tag gärna en större provbit och lägg i tjockare plast. 

Mjukgörande ämnen som är skadliga

Ftalater är en grupp kemiska ämnen som används som mjukgörare i gummi- och plastprodukter. De förekommer i plastgolv och våtrumstapeter bland annat. 

Lämna in en provbit på ca 40x40mm, gärna med lim, i en påse.

Var tredje bostad har PVC-golv

Ftalaterna släpps fria i inomhusluften och främst barn misstänks drabbas av kognitiva svårigheter, astma och allergi.

Kreosot och kloranisoler

Impregneringsmedel används som bekämpningsmedel mot skadeinsekter och skydd mot röta av trämaterial. Kreosot innehåller PAH-ämnen vilka är cancerogena.

Kloranisoler

Klorfenoler har använts som träskydd och när dessa påverkas av fukt och mikroorganismer omvandlas de till kloranisoler, ämnen som påminner om mögellukt.

Kasein i flytspackel

Kasein användes som tillsats i flytspackel under perioden 1977-1984. Vid påverkan av fukt och alkalisk betong avges ammoniak till boendemiljön. 

Sexvärt krom i betong och cement

Sedan 1980 har det i Sverige av arbetsmiljöskäl ställts krav på att halten vattenlösligt sexvärt krom inte får överstiga 2 ppm i cement. Lämna in material för analys och få svar på om du kan återanvända materialet eller om det måste till deponi.

Säkerställ din arbetsmiljö med luftanalys

Vi har pumpar för uthyrning när provtagning skall utföras. Pumparna lämnas kalibrerade för avsedd analys och är enkla att använda.

Analys av förorenad mark

Vi erbjuder analys av markprover i form av exempelvis asfalt, jord, sediment, slam och vatten.

I prov tagna från förorenade områden analyseras ämnen som bland annat:

Skadliga och livsnödvändiga

Så kallade tungmetaller är de metaller som har hög densitet. Vissa av dem är livsnödvändiga för människor, djur och andra organismer. De flesta tungmetaller är däremot skadliga.

De vanligaste är:

 • Arsenik (As)
 • Bly (Pb) »
 • Kadmium (Cd)
 • Krom (Cr)
 • Kvicksilver (Hg)

Svampar och bakterier

De bakterier och svampar som angriper material är mikroorganismer och kan utgöra en hälsofara. Vid exempelvis en fuktskada som inte blir åtgärdad kan mögel uppstå och med tiden orsakas försämring av hållfastheten i byggmaterial. Misstänkt mögelangrepp skall analyseras och åtgärdas omgående. 

Kontroll av inomhusluften

Vi har pumpar som är kalibrerade för provtagning av luft.

Ring oss på 031-83 29 00 för rådgivning och bokning av pump.

Förorenad mark, asfalt, tätskikt och takpapp

Det är bara några av de provmaterial som lämnas in till oss för analys. 

PAH:er hör till de mer cancerframkallande ämnena och förekommer i material och produkter som innehåller tjära, så som bitumen och stenkol. 

Kraftiga restriktioner för kreosot

Kreosot får endast användas som träskydd på järnvägsslipers, elstolpar och telefonstolpar eller, där det är nödvändigt, vattenbyggnationer.

Det kan vara svårt att se skillnad på äldre impregnerat virke och obehandlat virke. Lämna in provmaterial till oss för analys, då vet du om det klassas som farligt avfall eller inte.

Polyklorerade bifenyler

PCB användes främst från 1950 fram till 1972 när ett förbud kom. Byggnader som är uppförda eller fogrenoverade under den perioden bör kontrolleras.

Om en fogrenovering har utförts kan den gamla fogen vara dåligt borttagen eller intryckt.

PCB och asbest i samma mjukfog

Lämna in en större bit fog för en utförlig analys av både asbest och PCB. Om fogen är målad kan det även vara aktuellt att analysera färgen med avseende på bly (Pb).

PFAS

Högfluorerade ämnen

Det finns nästan 5.000 olika ämnen på marknaden. De har skapats för att stöta bort fett, smuts och vatten. PFAS finns i olika typer av produkter (stekpannor, brandskum, skönhetsprodukter, mm) och har hittats i dricksvatten.

Fluorkarboner, PFC…

PFAS är förkortning för:

 • perfluorerade ämnen/alkylsubstanser
 • polyfluorerade ämnen/alkylsubstanser
 • högflourerade ämnen
 • fluorkarboner
 • PFC

PVC-plast

Polyvinylklorid

PVC är ett av de plastmaterial som används mest. Bland annat byggmaterial kan innehålla tungmetaller och mjukgörande ämnen som ftalater.

PVC

Radon i inomhusluften och dricksvattnet

Denna radioaktiva ädelgas finns i all jord under marken. Hur mycket som avges ut i luften eller vattnet beror på typen av mark, exempelvis om det är jord eller en berggrund.  Man uppskattar att omkring 400.000 bostäder i Sverige har för höga radonhalter.

Vatten i bergborrade brunnar kan innehålla radon. Att dricka sådant vatten anses inte utgöra någon större hälsorisk, men bör ändå kontrolleras regelbundet.

Radonmätning av inomhusluften

Eldningssäsongen – 1 oktober till 30 april – är den bästa perioden att utföra en radonmätning. 

En korttidsmätning (10 dygn) ger ett rådgivande resultat. En långtidsmätning (2-3 månader) ger ett årsmedelvärde. Kontakta oss för att beställa protagningspuckar på 031-83 29 00.

Dricksvatten

Har du en enskild dricksvattenanläggning? Då bör du kontrollera ditt vatten minst vart tredje år. 

Ring oss om du har några funderingar på 031-83 29 00. Provtagningskit finns att hämta hos oss eller få hemskickat mot en fraktkostnad.

Kommunala vattenledningar och fartyg

Vi har provtagningskit som passar för kommunala vattenledningar, passagerarfartyg och fraktfartyg. Vi hjälper er kontrollera kvaliteten på dricksvattnet och analyserar om det förekommer Legionella.

MAIVAB

Lämna in dina prover i receptionen,
i vår brevlåda vid infarten till fastigheten,
skicka som företagspost eller med bud.

Öppettider
Måndag-fredag 07.00-16.30

 • Miljöanalyser i Väst AB
  Stålverksgatan 5
  417 07 Göteborg
  Ringön | Infart 13
 • info@miljoanalyser.se