GDPR | Integritetspolicy

Integritetspolicy

För Miljöanalyser i Väst AB är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Cookies

Webbplatsen använder sig av cookies, så kallade tidsbegränsade cookies. Detta innebär att information kan komma att lagras i användarens webbläsare vid besök på webbplatsen. 

 • Godkänns cookies lagras filen i 3 (tre) månader.
 • Godkänns inte cookies och webbplatsen används lagras filen i 1 (en) dag. 

Cookien förbättrar användarupplevelsen, för statistik hur webbsidan används och känner igen användarens dator. En cookie är en liten textfil som gör det möjligt att identifiera användarens kommunikationsmedel utan att lagra personuppgifter.

Mer information | Villkor och rättigheter »

Personuppgiftshantering

Vad är en personuppgift och vad är behandling av personuppgifter

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemet. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför

Maivab kan samla in och behandla olika typer av personuppgifter om dig.

Om du representerar ett företag:

 • Ditt för- och efternamn
 • Telefonnummer
 • E-postadress

Privatpersoner:

 • För- och efternamn
 • Personnummer
 • Postadress
 • Telefonnummer
 • E-postadress.

Känsliga personuppgifter tillåts inte samlas in och behandlas. Om du har skyddad identitet använder vi oss av fastställda rutiner för att säkerställa att dina uppgifter är trygga hos oss.

Vi behandlar dina personuppgifter:

 • för att kunna fullgöra våra uppdrag.
 • för att återkoppla när du har kontaktat oss via e-post, brev, formulär eller chatt på hemsidan.

Personuppgiftsbiträden

I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter, till exempel underleverantörer för vissa analystjänster. De är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen. Den enda uppgift vi lämnar till underleverantörer är ditt för- och efternamn som provtagare. Meddela oss vid beställningstillfället om du önskar vara anonym för våra underleverantörer.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver, på grund av lagstiftning till exempel, sparas minst 7 (sju) år. Alla personuppgifter sparas endast digitalt, de är krypterade på säkra servrar och lämnas inte till tredje part. Uppgifterna kommer som längst sparas enligt följande:

 • Användaren har kontaktat Maivab via formulär, e-post, telefon eller chatt | 90 (nittio) kalenderdagar.
 • Ej avslutat uppdrag | En ny kontaktperson kan ersätta användaren.
 • Avslutat uppdrag | 7  (sju) år. Personuppgifterna är kopplade till uppdraget och kan inte raderas.
 • Namn, mobilnummer och e-post till kontaktpersoner hos företagskunder sparas löpande i vårt ekonomisystem. Dessa raderas när vi har fått information att kontaktpersonen har avslutat sin anställning hos företaget.

Säkerhet och kryptering

Webbplatsen har ett SSL-certifikat (Secure Socket Layer) som säkerställer att användarnas personuppgifter överförs på ett säkert och konfidentiellt sätt genom att informationen krypteras. Inga personuppgifter lagras på webbplatsen.

Tillgången till de personuppgifter som kommer Maivab tillhanda (via webbsidan, e-post, telefonsamtal, chatt eller vid personligt möte) behandlas endast av behöriga personer och informationen behandlas konfidentiellt. All data som lagras på våra servrar i samband med uppdrag är krypterad. Uppstår en personuppgiftsincident kommer berörd person att meddelas samt att incidenten rapporteras till Integritetsmyndigheten.

Vad är dina rättigheter som registrerad

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett registerutdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering av dina personuppgifter.

Det finns undantag då rättighet till radering av personuppgifter inte kan utföras, men i följande fall måste uppgifterna raderas.

 1. Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlats in för.
 2. Om samtycket återkallas.
 3. Om personuppgifterna används för direkt marknadsföring och användaren motsätter sig det.
 4. Om det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än den enskildes intresse att radera informationen.
 5. Om personuppgifterna har behandlats olagligt.
 6. Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Kontakta oss vid frågor

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter eller önskar få ett registerutdrag över de uppgifter vi har om dig, kontakta Veronica Orvheden som är ansvarig för personuppgiftsfrågor på Maivab. 

Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med GDPR på webbplatsen kan ett klagomål lämnas in i första hand till oss och i andra hand till Integritetsmyndigheten.

Vid en situation där en användares personuppgifter har behandlats i strid med GDPR kan det uppstå rätt till skadestånd. En skadeståndstalan kan föras i allmän domstol med tingsrätten som första instans.

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.

Information

Integritetspolicy
Upprättades | 19 november 2022
Justerades | 23 februari 2024

Miljöanalyser i Väst AB | Maivab
Org.nr: 559384-5034

Kontaktperson: Veronica Orvheden
veronica@miljoanalyser.se