Båtbottenfärg

Båtbottenfärg

Metaller och metalliska föreningar är skadliga för växtligheten och djurlivet i våra vatten.

Analys av båtbottenfärg

Vi kan hjälpa dig med analys av båtfärg där förekomst av olika metaller och föreningar kontrolleras (bly, koppar, zink, TBT).

Provtagning

Om båten har flera lager färg kan något av dem innehålla metaller. Lämna in färgflagor där alla lager är representerade.

 Provtagningsinstruktion finns på sidan FAQ under sektionen Bly »

Äldre träbåt i vatten.

Båtfärger

För att hindra att alger och havstulpaner fäster sig på skrovet är det vanligt att använda en färg med biocider, det vill säga bekämpningsmedel. Färgerna benämns som biocidprodukt eller antifoulingprodukter (påväxthindrande).

 

Tributyltenn (TBT), koppar, zink och bly läcker metaller och andra miljögifter som påverkar djurlivet och växtligheten i våra vatten. Även vatten, mark och bottensediment påverkas och sprider gifterna.

En motorbåt på stranden med ett skrov som är målat i gult, ljusblått och marinblått.

Färg med TBT måste avlägsnas

Sedan 1989 har bottenfärger innehållande tributyltenn (TBT) varit totalförbjudna i Sverige för fritidsbåtar. Sedan 2008 gäller totalförbud mot förekomst av bottenfärger som innehåller TBT på alla svenska fartyg, oavsett storlek och trafik, inklusive fritidsbåtar. Det är inte bara förbjudet att applicera bottenfärger som innehåller TBT, utan det får inte alls förekomma på skroven. Även om färgen som innehöll TBT målades på innan förbudet kom, finns det alltså krav sedan 2008 på att den måste avlägsnas.

Det är viktigt att notera att en båt som inte uppfyller ovanstående krav kan bli belagd med nyttjandeförbud enligt AFS-förordningen där ansvaret rent juridiskt faller på båtägaren. Den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som kan medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön fortlöpande har en skyldighet, enligt 26 kap. 19 § miljöbalken, att planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga sådana verkningar.

Biocider i båtbottenfärg

De vanligaste biociderna är tenn, koppar, bly och zink.

Tenn (Sn) ingår i alla tennorganiska föreningar. TBT (tributyltenn) började användas i båtbottenfärg på 1960-talet. Det är förbjudet inom EU i båtbottenfärger för fritidsbåtar sedan 1989 och för den kommersiella båttrafiken 2003, på grund av att det är kraftigt hormonstörande. Trots förbudet kan det finnas kvar i underliggande färglager. Det är mycket giftigt även i små doser, så en båtägare som slipar bort färgen utsätter sig själv och omgivningen för en stor risk.

Koppar (Cu) är giftigt för både djur och växter. I småbåtshamnar har alger och andra vattenlevande organismer påverkats negativt. Västkust- och ostkustfärger har en varierande mängd koppar.

Zink (Zn) är, liksom koppar, giftigt för alger och kräftdjur. Zink har egenskapen att den reglerar läckagehastigheter av andra ämnen, som koppar. Zink ingår ofta i ostkust- och västkustfärger.

Bly (Pb) är giftigt och har använts i blymönja på äldre träbåtar. Användningen av bly har begränsats i omgångar under åren, men förekommer fortfarande. Läs mer på sidan Bly »