”Testa allt som är farligt.”

Back to Maivab Blogg
Förorenad mark, exempelvis vid gamla bensinstationer.

”Testa allt som är farligt.”


I eftermiddags fick vi in asfaltsprov från en nedlagd bensinstation. Med tanke på lukten [läs: stanken] från provet är PAH:er tydligt en beståndsdel. Kunden ville ”testa allt som är farligt.”

PAH, eller polycykliska aromatiska kolväten, är en stor grupp ämnen som är både miljö- och hälsofarliga, där flera PAH-föreningar är cancerframkallande.

Asfalt, jord och takpapp är de vanligaste materialen vi får in för analys avseende PAH till laboratoriet.

Förorenade markområden kan innehålla många olika ämnen förutom PAH, så som metaller, alifater, aromater och PCB. Ämnena lakas ut till omgivningen och riskerar att nå grundvattnet.

Förorenade massor kan bero på flera orsaker, exempelvis:

  • PCB-ämnen lakas ut från fasadfogar och ner i marken.
  • Utsläpp från industrifastigheter och energianläggningar.
  • Bensinstationer och bilverkstäder med olje- och bensinspill.
  • Brandövningsplatser, där även PFAS från släckvätska kan förekomma.
  • Upplag, deponier och utfyllnader.

Är du i behov av att analysera mark, jordmassor, slam eller vatten?
Kontakta oss på 031-83 29 00.

Information | Stationen på bilden har inget med uppdraget att göra.

Back to Maivab Blogg