Takrenovering

Back to Maivab Blogg
Tak med tryckimpregnerat trä, tjärpapp och skiffer.

Takrenovering


Ett otätt tak bör repareras så fort som möjligt för att hindra fukt- och rötskador. En genomgång av hustaket ska göras någon gång per år.

Takpapp

Underlagstaket, som skyddar både konstruktionen och huset skall ses över så att det inte finns risk för pågående eller kommande skador.

Underlagstaket på äldre byggnader kunde vara klätt med takpapp (tjärpapp, tjärpapper) som beströks med tjära och kunde även innehålla asbest. Tjärpapper produceras inte längre då de innehåller PAH-föreningar (polycykliska aromatiska kolväten) som är cancerogena.

En analys avslöjar om pappen innehåller PAH och/eller asbest. Takpapp med dessa ämnen ska hanteras med aktsamhet och tas om hand på rätt sätt.

Impregnerat trä

Om det finns äldre tryckimpregnerat trä i konstruktionen bör en analys göras om det är kreosotbehandlat.  Kreosot kan även förekomma i takpapp.

Kreosot är en restprodukt som har utvunnits från stenkolstjära och innehåller flera hälsofarliga ämnen. Sedan sent 1800-tal har kreosot använts för att skydda trä mot röta och skadeinsekter. Det är klassat som en biocidprodukt och innebär en stor hälso- och miljörisk.

Rådgivning och tydliga analysrapporter

Med våra analysrapporter får du klara besked om materialet innehåller miljö- och hälsofarliga fibrer och ämnen, vilket säkerställer din arbetsmiljö och du vet hur du ska planera ditt projekt vidare.

Kontakta oss på 031-83 29 00 om du vill behöver rådgivning, mer information och prisuppgifter.

Välkommen till Maivab, ditt personliga laboratorium.

Back to Maivab Blogg