Säsong för radonmätning

Back to Maivab Blogg
Periodiska systemet, fokus på radon.

Säsong för radonmätning


Radon är en cancerogen radioaktiv ädelgas som varken syns eller doftar. Den förekommer naturligt i marken men även i byggnadsmaterial och vatten.

Visste du att uppskattningsvis 400-500 personer i Sverige insjuknar årligen i lungcancer på grund av att de har varit utsatta för långtidsexponering av radon?

Man räknar med att över 400 000 bostäder i Sverige har förhöjda nivåer av radongas i förhållande till riktvärdet som Boverket har fastslagit (200 Bq/m3). Även arbetsplatser bör kontrolleras om det förekommer radon, även de som är belägna under marken.

För att utröna om det förekommer radon i din bostad eller på din arbetsplats behöver man göra en mätning. Den rekommenderade perioden på året för mätning av radon är under den så kallade eldningssäsongen, vet vill säga mellan den 1 oktober och 30 april.

Korttidsmätning | 10 dygn (rådgivande resultat)
Långtidsmätning | 2-3 månader (årsmedelvärde)

Radon i vatten
Radon förekommer främst i kallkällor och borrade brunnar, även grävda brunnar där vattnet kommer från sprickor i berg kan innehålla radon.

Radon från vatten övergår till luftfas och därmed till inomhusluften, vilket kan öka radonhalten i luften.

Kontakta oss redan idag för rådgivning och beställning av radondosor på telefon 031-83 29 00 eller via e-post.

Back to Maivab Blogg