Vattenanalyser

Back to Maivab Blogg
Vattenglas. Foto: E. Akyurt, Unsplash

Vattenanalyser

Category: Analyser, Vattenanalys Tags: , , , , ,

Vill du kontrollera vattnet i sommarstugan? Eller färskvattentanken på båten eller i husvagnen? 

Nu är det den tiden på året då många öppnar upp sina säsongsboenden, förbereder husvagnen, husbilen eller båten. Det räcker inte att spola genom vattenledningarna utan man bör göra en kontroll av sitt dricksvatten. 

Vattenglaset på bilden ser klart och fint ut, men det betyder inte att den kemiska sammansättningen är okej eller att det är fritt från bakterier. En analys visar om ditt dricksvatten är tjänligt, det vill säga om det är säkert att använda som dryck eller i matlagning. 

Det kan finnas flera orsaker till att vattnet är otjänligt.
En brunn kan ha blivit skadad eller regnvatten kan ha trängt in som förorenar vattnet med bakterier. 
På en båt, i en husvagn eller husbil, där man använder sig av vattentankar är några faktorer som kan påverka hur snabbt vattnet försämras, materialet och skicket på vattentanken samt omgivningstemperaturen. I sämsta fall kan vattnet vara otjänligt efter endast något dygn eller några dagar.

Vi hjälper dig att analysera ditt dricksvatten

Det är lätt att ta vattenprov och vi tillhandahåller kylväskor med anpassade kärl. Läs mer om våra analyspaket nedan och kontakta oss för rådgivning på 031-83 29 00.

Vattenglas. Foto: E. Akyurt, Unsplash

Kontroll av dricksvatten

Om du har enskild dricksvattenanläggning eller vattentäkt bör du kontrollera kvaliteten på ditt vatten minst vart tredje år. Vissa omständigheter gör att du bör testa det oftare.

Kemiska beteckningen för radon, Rn, är markerad på det periodiska systemet.

Radon

Vattnet i bergborrade brunnar kan innehålla ädelgasen radon (Rn). Vid förhöjda halter finns risk för negativa hälsoeffekter. Provtagning sker med ett särskilt kärl enligt specifika instruktioner.

Brandmän i värmeskyddande kläder sprayar släckskum vid en brand.

PFAS i dricksvatten

Om du har en vattentäkt som ligger i närområdet av exempelvis en brandövningsplats eller flygplats, bör du göra regelbundna kontroller av ditt dricksvatten.

En brandman i svart siluett med en pågående brand i bakgrunden.

Kontroll efter skogsbrand

Vid misstanke att en skogsbrand i närområdet har påverkat vattenkvaliteten bör du provta vattnet vid två tillfällen.

Översvämning.

Efter översvämning

Vid misstanke att en översvämning kan ha påverkat vattenkvaliteten bör brunnsvattnet kontrolleras vid två tillfällen.

Kryssningsfartyg.

Hos användaren

Vi hjälper dig som vill kontrollera dricksvattnet i kommunala vattenledningar och färskvattentankar på båtar och fartyg.

Bakterier, Legionella, i blått.

Legionella

Provtagning avseende Legionellabakterier görs med en speciell flaska som vi tillhandahåller. 

Tvättvatten 

Vi hjälper er med provtagning och analys av tvättvatten (spillvatten) från fordonstvätt.

Glaskolv och andra glas inom kemi.

Processvatten

Vi hjälper dig med analys av processvatten. Kontakta Sandra Johansson för rådgivning.

Back to Maivab Blogg